Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelserna har uppdraget att samordna arbetet med tidiga insatser för asylsökande i hela landet. Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering.  Syftet med insatserna är att påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull. 

Insatserna är tänkta att utföras av flera olika aktörer. Länsstyrelsernas uppdrag kan sammanfattas i följande punkter:

  • Samordna och koordinera insatser. Länsstyrelserna ska verka för en god geografisk spridning av insatser som når en så stor andel av målgruppen som möjligt.
  • Stödja utförare i arbetet med tidiga insatser. Stödet kan till exempel handla om hjälp med samordning eller medel för insatser.
  • Besluta och betala ut medel till utförare av tidiga insatser.
  • Följa upp att tidiga insatser erbjuds och når målgruppen och att de resurser som avsätts för olika typer av insatser för asylsökande används ändamålsenligt.

 

Vad innehåller tidiga insatser för asylsökande?

Tidiga insatser omfattar verksamhet som har till syfte att främja målgruppens kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden samt hälsa.

I länsstyrelsens uppdrag ingår att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. Länsstyrelserna ska även verka för att kvinnor och män kan delta i insatserna på lika villkor och i samma utsträckning. Studieförbund, folkhögskolor, humanitära organisationer och trossamfund är exempel på organisationer i civilsamhället som erbjuder svenskundervisning, samhällsinformation och hälsofrämjande insatser. Även kommuner, landsting/regioner, och andra aktörer bidrar på olika sätt i arbetet med tidiga insatser för asylsökande. Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Folkbildningsrådet har särskilda uppdrag som rör asylsökande, se nedan.

 

Bidrag för verksamhet inom ramen för tidiga insatser

Länsstyrelserna kan bevilja statsbidrag till verksamhet för asylsökande. Totalt förfogar länsstyrelserna 139,4  miljoner kronor för 2019. Statsbidrag får lämnas för verksamhet som är riktad till målgruppen för tidiga insatser, och där syftet med verksamheten är att främja kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden eller hälsa. Bidrag får inte lämnas för praktikverksamhet.  

Medlen kan sökas av organisationer inom civilsamhället, kommuner och kommunalförbund. Mer information om hur man söker TIA-bidrag från länsstyrelsen kommer under våren.

 

Digitalt språkinlärningspaket ska stärka kunskaperna i svenska

På samhällsportalen www.informationsverige.se finnsett digitalt språkinlärningspaket som syftar till att stärka kunskaperna i svenska för asylsökande med flera. Språkinlärningspaketet riktar sig till de fem största språkgrupperna av asylsökande.

 

Arbetsförmedlingen ska kartlägga asylsökandes kompetenser

Arbetsförmedlingen har uppdraget att erbjuda asylsökande kompetenskartläggning, det vill säga kartläggning av en nyanländs utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet, redan under asyltiden. Arbetsförmedlingen har utvecklat  ett digitalt kompetenskartläggningsverktyg www.jobskills.se som också finns tillgängligt på samhällsportalen www.informationsverige.se.

 

Folkbildningen ger asylsökande möjligheter till svenskundervisning

Studieförbund och folkhögskolor genomför insatser för att stärka asylsökandes kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. Folkbildningsrådet fördelar medel till studieförbund och folkhögskolor som genomför dessa insatser.

 

Migrationsverket ska underlätta asylsökandes möjlighet att delta

Migrationsverket har uppdrag att underlätta för asylsökande att kunna delta i insatser genom att hålla information om tidiga insatser tillgänglig för asylsökande samt genom möjligheten att bevilja reseersättning till deltagare som har behov av detta.

 

Kontakt

Frågor om länsstyrelsernas regionala arbete kring tidiga insatser för asylsökande kan ställas till närmaste länsstyrelse.

Frågor som rör den nationella samordningen av uppdraget hänvisas till länsstyrelsernas samordnare för tidiga insatser:

Frågor om det digitala språkinlärningspaket och www.informationsverige.se hänvisas till Länsstyrelsen i Västra Götaland:

 

Mer information

Regeringens information om tidiga insatser för asylsökande

Förordning om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare

Förordning om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.