Lagar och förordningar som styr sfi

Den 1 januari trädde lagändringar inom vuxenutbildningen ikraft och ska tillämpas från och med den 1 juli 2016 (SFS 2015:482).

Lagändringarna berör tre övergripande områden:

  • utbildning i svenska för invandrare och kommunal vuxenutbildning,
  • studie- och yrkesvägledning,
  • individuella studieplaner.

Utbildning i svenska för invandrare ska inte längre vara en egen skolform inom skolväsendet utan ska i stället ingå i skolformen kommunal vuxenutbildning. Den kommunala vuxenutbildningen ska tillhandahållas på grundläggande nivå, på gymnasial nivå och i form av svenska för invandrare. Huvudmannen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska verka för att undervisningen erbjuds på tider som är anpassade efter elevens behov.

Elevens hemkommun ska vara skyldig att se till att den som avser att påbörja utbildning inom kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå erbjuds studie- och yrkesvägledning. Hemkommunen ska också ansvara för att en individuell studieplan upprättas för varje elev inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

Länkar till lagar, förordningar, kursplaner och föreskrifter

Skollagen (2010:800)

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning

Utbildning i svenska för invandrare - kursplan och kommentarer

Skolverkets föreskrifter om utformningen av intyg i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare