Länsstyrelsens roll och uppdrag kring sfi

Utgångspunkten för Länsstyrelsens arbete är propositionen 2009/10:60 om nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering där det bland annat lyfts fram att länsstyrelserna ska vidareutveckla samverkan på regional nivå, särskilt när det gäller samordning av Sfi.

Utifrån detta uppdrag verkar därför länsstyrelserna för att:

  • Skapa forum för samverkan, verka för interkommunalt samarbete
  • Stödja en verksamhetsutveckling inom sfi, särskilt med inriktning på yrkesinriktad sfi
  • Sprida goda exempel
  • Samordna statliga aktörer
  • Lyfta och synliggöra de hinder som finns för en verksamhetsutveckling

För att stödja verksamhetsutvecklingen och det interkommunala samarbetet är sfi ett av de områden som prioriteras när det gäller fördelningen av medel enligt §37 förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.