Svenska för invandrare (sfi)

Utbildning i svenska för invandrare är en språkutbildning för vuxna, som ska ge grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningens syfte är att individen utvecklar sin kommunikativa språkförmåga, både muntligt och skriftligt, och därigenom får språkliga redskap för ett aktivt deltagande i samhälle och arbetsliv.

Utbildningen i svenska för invandrare ska också ge möjlighet att skaffa grundläggande läs- och skrivfärdigheter, för de individer som saknar detta. Det kan gälla analfabeter och personer med kort skolbakgrund, men också personer som kan läsa och skriva men har ett annat skriftspråk.

Den 1 januari trädde lagändringar inom vuxenutbildningen ikraft och ska tillämpas från och med den 1 juli 2016 (SFS 2015:482).

Lagändringarna berör tre övergripande områden:

  • utbildning i svenska för invandrare och kommunal vuxenutbildning,
  • studie- och yrkesvägledning,
  • individuella studieplaner.

Utbildning i svenska för invandrare ska inte längre vara en egen skolform inom skolväsendet utan ska i stället ingå i skolformen kommunal vuxenutbildning. Den kommunala vuxenutbildningen ska tillhandahållas på grundläggande nivå, på gymnasial nivå och i form av svenska för invandrare. Huvudmannen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska verka för att undervisningen erbjuds på tider som är anpassade efter elevens behov.

Elevens hemkommun ska vara skyldig att se till att den som avser att påbörja utbildning inom kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå erbjuds studie- och yrkesvägledning. Hemkommunen ska också ansvara för att en individuell studieplan upprättas för varje elev inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.