Statistik och prognoser

Här hittar du samlad nationell statistik och prognoser om mottagandet av asylsökande och etableringen av nyanlända invandrare från ett par myndigheters webbplatser. Statistiken och prognoserna ger en översikt över mottagandet och etableringen på nationell nivå, med viss möjlighet till fördjupning på läns- eller kommunnivå.

Prognos asylsökande och beviljade uppehållstillstånd

Migrationsverket lämnar vid fyra tillfällen per år prognos för asylmottagandet. Prognosen omfattar även ensamkommande barn.

Migrationsverkets verksamhets- och kostnadsprognos

Statistik antal asylsökande och beviljade uppehållstillstånd

Migrationsverket uppdaterar varje månad statistik som rör asylsökande och nyanlända invandrare. Det finns aktuell statistik över: 

  • Ansökningar om asyl (inkomna ansökningar om asyl,avgjorda asylärenden)
  • Migrationsverkets mottagningssystem (inskrivna personer)
  • Kommunmottagna (personer mottagna i en kommun)
  • Arbete (beviljade arbetstillstånd)
  • Uppehållstillstånd och uppehållsrätt (beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter)

Aktuell statistik som rör asylsökande och nyanlända invandrare.

Söker du statistik från tidigare år, som rör antalet asylsökande, beviljade uppehållstillstånd och mottagandet av nyanlända, finner du även de på Migrationsverkets webb. 

Översikt och statistik från tidigare år.

Länstal, kommuntal och mottagandet av nyanlända

Migrationsverket har fått i uppdrag av regeringen att, efter samråd med Länsstyrelserna , Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Arbetsförmedlingen, föreslå en länsvis fördelning över det nationella behovet av mottagande av nyanlända med beviljat uppehållstillstånd, så kallade länstal.

Regeringen kommer att besluta om länstal. Det är därefter Länsstyrelserna som beslutar om kommuntal, dvs. antalet nyanlända som respektive kommun ska ta emot efter anvisning, förutom nyanlända som på egen hand ordnar sitt boende.

Mer information om länstal och kommuntal

Hur ser det ut i din kommun, i ditt län eller i landet som helhet?

Ensamkommande barn

Kommunerna ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. Länsstyrelserna förhandlar med kommunerna om mottagningsplatser och kommunerna tecknar sedan överenskommelser om mottagande med Migrationsverket. För att täcka upp behovet av boende för ensamkommande barn och ungdomar som ansökt om asyl eller har beviljats uppehållstillstånd, finns det olika typer av överenskommelser. Kommuner som tecknar överenskommelser med Migrationsverket får särskilda ersättningar för detta. Anvisningsmodellen för ensamkommande barn innebär att varje kommun tilldelas en viss andel. Denna andel ska ställas i relation till totalt antal gjorda anvisningar från 1 januari 2016 och framåt.

Migrationsverket publicerar varje månad ett särskilt nyhetsbrev om ensamkommande barn och ungdomar, där även statistik om överenskommelser och mottagande presenteras.

Aktuellt om ensamkommande barn och ungdomar   

Etableringen av nyanlända  

Arbetsförmedlingen redovisar två gånger per år kommenterad och analyserad statistik kring etableringsuppdragets olika delar till regeringen. Deltagande i de olika arbetsmarknadspolitiska programmen analyseras särskilt, och redovisningen ger en bild av insatser, aktiviteter och ledtider inom etableringen samt skälen till att etableringsplaner avbryts eller avslutas.

Statistiska Centralbyrån, SCB, tar regelbundet fram statistik som bland annat visar resultaten av nyanlända invandrares etablering. Under SCB:s temaområde Integration finner du aktuell statistik, publika­tioner, artiklar och länkar till informa­tion som rör integration.

Statistik hos Statistiska Centralbyrån, SCB

Arbetsmarknadsstatistik

Statistiska Centralbyrån

Arbetsförmedlingen