Samhällsorientering för nyanlända

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta den nyanlände flyktingens etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen skall ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen. Samhällsorienteringen ska förmedlas i dialog-  och diskussionsform anpassat efter den nyanländes egna förutsättningar och perspektiv. Informationen ska därför helst ges  på den nyanländes modersmål.

Samhällsorienteringen ska ses som en gemensam bas där kommunernas insatser kompletteras av landstingen,  statliga myndigheter och andra aktörer.

Målet ska vara att deltagarna utvecklar kunskap om:

  • de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
  • den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt,
  • hur samhället är organiserat,
  • praktiskt vardagsliv.

Vidare att säkerställa en viss nationell standard vad gäller form och innehåll.

Innehåll

Innehållet i samhällsorienteringen ska utgå från grundläggande aktiviteter i människors vardagsliv fördelat inom åtta block.

Att komma till Sverige

Mirgrations- och  etableringsprocessen, arbetets och språkets betydelse, kultur och högtider i Sverige.

Att bo i Sverige

Arbetsmarknad, bosättningsmönster, näringslivsstruktur och infrastruktur, vardagliga och praktiska boendefrågor, Sveriges geografi och demografi, vardagslivsfrågor, lokalkännedom, allemansrätt och djurskydd.

Att försörja sig och utvecklas i Sverige

Utbildningsmöjligheter, vuxenutbildning och villkor för studerande, validering, arbetsmarknaden och den svenska arbetsmarknadsmodellen, söka arbete, arbeta, starta och driva företag, skatt och deklaration, socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringen, fritid, kultur och föreningsliv. Individens rättigheter och skyldigheter Jämställdhet och individens frihet, hbt-rättigheter, DO och diskrimineringslagstiftningen, hjälp och stöd, barn och ungdomars rättigheter i relation till föräldraansvaret – kamratkretsen, relationer, fritidsaktiviteter, religionsfrihet och religiösa samfund.

Att bilda familj och leva med barn i Sverige

Äktenskaps- och sambolagen, vänta och föda barn, föräldraförsäkringen, barnsrättigheter, relevanta delar av föräldrabalken, skollagen, socialtjänstlagen och LVU, organisation – arbetssätt – syfte – förväntningar på barn och föräldrar inom skola, förskola, fritidhem och annan pedagogisk verksamhet.

Att påverka i Sverige

Folkstyret, den svenska demokratin så fungerar den från kommunal till nationell nivå, demokrati i vardagen, åsiktsbildningen i samhället, och grundläggande fakta om EU. Rättstaten, grundlagens principer om åsikts-, yttrande-, tryck- och föreningsfrihet, att hävda sin rätt. Rättsväsendet, JO och JK, polisens roll, myndighetskontakter offentlighetsprincipen och sekretess samt mutor och bestickning.

Att vårda sin hälsa i Sverige

Egenvård, sjukvårdsupplysning och apotek, hälso- och sjukvård, och tandvård.

Att åldras i Sverige

Pensioner, äldreomsorg, begravning och svenska arvsregler.

Rapporter

Länsstyrelsens återrapportering 2019 – samhällsorientering för nyanlända

Länsstyrelsens återrapportering 2018 – samhällsorientering för nyanlända

Form

  • Varje nyanländ ska erbjudas en samhällsorientering som omfattar minst 100 timmar. Den ska kunna kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter för att underlätta och påskynda etableringen i arbetslivet.

  • Den ska om möjligt vara på deltagarens modersmål eller annat språk som denne behärskar, men kan i vissa delar ges på svenska eller svenska med tolk.
  • Pedagogiska övervägande ska vara avgörande för valet av språk.
  • Informationen ska påbörjas så snart som möjligt efter att en etableringsplan upprättats och helst vara avslutad innan första etableringsåret är till ända. Den ska kunna kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter för att underlätta och påskynda etableringen i arbetslivet.
  • Kommunerna ansvarar för att en plan för verksamheten upprättas och att den revideras vid behov. Likaså bestämma hur samhällsorienteringen ska utformas och i vilken ordningsföljd samhällsorienteringens delar ska behandlas.
  • Kommunen ansvarar för att deltagaren erhåller ett intyg efter avslutad utbildning

Undervisningen ska präglas av dialog, diskussion och reflektion och främja deltagarnas förståelse av det svenska samhället.

Samarbete över kommungränserna

Ett genomförande av samhällsorienteringen enligt förordningskraven kräver oftast en samverkan mellan flera kommuner. Länsstyrelserna har tillsatt en särskild fokusgrupp i syfte att stödja kommunerna i uppdraget med samhällsorientering och dess olika delar.