Mottagande av asylsökande

Länsstyrelserna arbetar för att stödja och underlätta samverkan mellan länets kommuner och berörda myndigheter kring flyktingsituationen.

På den här sidan hittar du information och länkar från de olika aktörerna. Sidan förändras efter hand som situationen förändras.

Länsstyrelserna ordnar regionala samverkansmöten för berörda aktörer, samordnar information samt rapporterar läget i länet till den nationella nivån. Länsstyrelserna kan också stötta aktörerna när de behöver få fram fler resurser.

Här kan du läsa mer om vad samhället gör och vilka ansvarsområden olika aktörer har i samband med flyktingströmmarna.

Vanliga frågor och svar

Krisinformation.se samlar vanliga frågor och svar gällande flyktingsituationen från olika aktörer.   

Viktigt att starta asylprocessen direkt

Det är viktigt att asylsökande påbörjar sin asylprocess så snabbt som möjligt för att inte fördröja asylprocessen. En asylsökande får tillgång till dagbidrag och boende från Migrationsverket och får också möjlighet till sjukvård.

Fakta om att söka asyl.  

Informationsfolder asylprocessen (svenska, engelska, arabiska, dari, farsi) 

Om ensamkommande barn

Vikten av korrekt information är särskilt stor när det gäller ensamkommande barn, som befinner sig i en utsatt situation. Det bästa sättet att hjälpa ett ensamkommande barn, är att hjälpa barnet att direkt komma i kontakt med Migrationsverket. De kommer då vidare till boenden och får sina rättigheter tillgodosedda så fort som möjligt. 

Information riktad till ensamkommande barn och ungdomar om vad som händer under de asylsökande barnens första veckor i Sverige. Informationen finns på svenska, engelska, arabiska och dari

Information till ensamkommande barn och ungdomar - svenska

Information till ensamkommande barn och ungdomar - engelska

Information till ensamkommande barn och ungdomar - dari

Information till ensamkommande barn och ungdomar - arabiska

Boende för asylsökande

Alla människor som söker asyl ska få någonstans att bo – att ordna detta ingår i Migrationsverkets uppdrag, utöver att pröva deras asylansökan. Asylsökande kan välja att ordna ett eget boende, både under asylprocessen och efter besked om uppehållstillstånd. Det kan då exempelvis vara hos anhöriga eller vänner.

Migrationsverket behöver allt färre platser på tillfälliga asylboenden. Därför avvecklas runt 80 boenden fram till sista januari 2017. Det innebär att drygt 6 000 personer ska byta boende de närmaste månaderna.

Vård och omsorg för asylsökande

Om du söker asyl eller är papperslös har du i Sverige rätt till sjukvård och tandvård som inte kan anstå. Barn under 18 år, även de som lever gömda, har oftast rätt till vård utan att det kostar något. Vårdguiden 1177.se har information på flera språk om vård till asylsökande  

Hos Socialstyrelsen finns stödmaterial och information för dig som i ditt arbete inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten möter nyanlända flyktingar. Läs mer om vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar

Varje år söker ett stort antal barn och unga asyl i Sverige utan en medföljande förälder. Här hittar du som möter ensamkommande barn och ungdomar i ditt arbete stöd för att utveckla mottagandet

Regler för vistelse i Sverige

Polisen har samlat information på olika språk om vilka regler som gäller för att vistas i Sverige utan tillstånd. Att stanna i Sverige utan att ha tillstånd kan innebära att man riskerar att avvisas från landet. Här kan du läsa informationsblad på arabiska, dari och engelska.

Om människosmuggling

Att hjälpa någon att ta sig till Sverige för att söka asyl är inte straffbart enligt utlänningslagen, under förutsättning att ansökan görs direkt vid ankomsten till Sverige. Men det kan vara straffbart att hjälpa någon att resa in i Sverige eller att passera genom Sverige. Det vill säga, att transportera någon till svenska gränsen är inte ett brott enligt svensk lag, medan det kan vara det om resan går vidare till exempelvis ett asylboende. Misstänkt människosmuggling kan det vara oavsett om det sker mot betalning eller ideellt. 

Polisens information