Nu bygger vi vidare på Sverige tillsammans

Den 12 oktober 2015 arrangerade statsminister Stefan Löfven den nationella konferensen Sverige tillsammans för att skapa bättre förutsättningar för nyanlända som kommer till Sverige. Nu fortsätter arbetet på regional nivå.

Sverige har under senare tid tagit emot ett mycket stort antal flyktingar som har sökt sig hit från bland annat Syrien. Många bra insatser görs för att hjälpa dessa människor, men det kommer krävas mer. De akuta insatserna är helt avgörande, samtidigt krävs ett mer långsiktigt perspektiv på frågor om mottagande och etablering. Under oktober månad genomförde därför regeringen en nationell konferens under namnet Sverige tillsammans. Där påbörjades arbetet med att samla alla krafter som kan och vill bidra till nyanländas etablering.

Nu fortsätter det arbetet på regional nivå. Under januari till april 2016 kommer Länsstyrelserna på Regeringens uppdrag att arrangera sammanlagt 17 regionala konferenser under namnet Sverige tillsammans för att informera om resurser och förutsättningar för kommuner och landsting. Länsstyrelsen i Jönköpings län ansvarar för att samordna länsstyrelsernas arbete.

- Regeringen ser ett behov av att på ett sammanhållet sätt informera om resurser och förutsättningar för kommuner och landsting i form av statliga ersättningar, regelverk och stödinsatser från de nationella myndigheterna. Det finns även ett behov av att utbyta erfarenheter, dela goda exempel samt diskutera utmaningar och möjligheter för mottagande av asylsökande och nyanlända samt nyanländas etablering, säger Anneli Wirtén, länsråd på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

På konferenserna deltar, förutom kommuner och landsting, Erik Nilsson, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Statens skolverk, Boverket, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), och Sveriges Kommuner och Landsting(SKL)