Hälsofrämjande etablering

Förutsättningar för en god hälsa och möjligheten att etablera sig i samhället är nära sammankopplade. Därför arbetar Länsstyrelserna för att utveckla och stärka ett integrerat hälsoperspektiv på integrationsområdet.

Som nyanländ i Sverige finns det ofta hinder i vägen för att man ska kunna få tillgång till samma hälsofrämjande insatser och sjukvård som övriga befolkningen. Att på olika sätt arbeta för att överbrygga de hindren är därför avgörande. Dessutom är det viktigt att de etableringsinsatser som erbjuds individen är anpassade så att de främjar hälsa och välbefinnande. 
 

Hälsa i alla politikområden

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som ett tillstånd av fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande. Enligt denna definition handlar hälsa inte bara om frånvaro av sjukdom eller orkeslöshet, utan är också en resurs som aktivt stärker individens kapacitet i stort. Forskning pekar på att en individs hälsotillstånd beror av en rad olika faktorer, vilka ofta ligger utanför det sakpolitiska vård- och omsorgsområdet. Både WHO och EU förordar därför att ett hälsoperspektiv integreras i policys inom andra sakområden (Health in All Policies). Det innebär att hälsa inte ses som en separat sakfråga, utan snarare som tvärgående perspektiv som behöver genomsyra insatser, förhållningssätt och regelverk inom andra områden. Samma synsätt är genomgående även i den svenska folkhälsopolitikens målområden.   
 

En hälsofrämjande etablering

Nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd på humanitära grunder i Sverige uppvisar en större ohälsa jämfört med både inrikes födda personer och utrikes födda som kommit till Sverige av andra skäl. Flyktingars sämre hälsa är delvis knuten till upplevelser före och under flykten till Sverige  men den första tiden i Sverige verkar också ha stor effekt eftersom nyanländas hälsa då i många fall försämras ytterligare. Forskning visar att hälsotappet kan minska genom rätt stöd, exempelvis genom att stärka individens sociala nätverk. På motsvarande sätt kan avsaknad av eller brister i detta stöd försämra hälsan. Etableringsperioden utgör således en viktig resurs för att främja nyanländas hälsa och därmed deras möjligheter att etablera sig i Sverige.  

Länsstyrelsernas fokusgrupp för hälsa

För att stärka hälsoperspektivet i länsstyrelsernas arbete med integration finns en särskild fokusgrupp som arbetar med de frågorna. Fokusgruppen har en samordnande roll för hälsofrågor inom länsstyrelsernas integrationsnätverk och utgör ett stöd för kunskaps- och kompetensutveckling på hälsoområdet både för länsstyrelserna och andra samverkansparter. 

Fokusgruppen arbetar bland annat med att uppmärksamma hälsokommunikation riktad till nyanlända som en viktig del av etableringen och behovet av stödjande insatser för särskilt utsatta grupper, samt att väva samman hälsa och barnrättsperspektiv. Fokusgruppen arbetar nära Milsa – stödplattform för migration och hälsa samt den nationell arbetsgruppen för hälsa som är tillsatt av Samverkansdelegationen.  

 MILSA – stödplattform för migration och hälsa

Hälsa är en förutsättning för nyanlända flyktingars möjligheter till delaktighet och etablering i samhället.

Genom ett nära samarbete mellan forskare och praktiker sker ett arbete med gemensam kunskaps- och metodutveckling för en hälsofrämjande och inkluderande etablering.

MILSA - stödplattform för migration och hälsa

Rapporter och studier

Hälsa i centrum för etableringsprocessen

Förstudie MILSA – Hälsokommunikation i relation till samhällsorientering och etablering av nyanlända flyktingar i Sverige

Perspektiv på etableringsprogrammet, hälsa och välbefinnande -Nyanlända migranters röster