Lagstiftning om bosättnings- och etableringsinsatser

Varje nyanländ ska utifrån sina förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning. En viktig del i etableringen är tillgång till en bostad för individen.

Sedan den 1 december 2010 finns det en lag som ska påskynda nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet och genom Bosättningslagen från 1 mars 2016 finns möjlighet för nyanlända som inte på egen hand kan ordna en bostad, att erbjudas ett boende i en kommun. Genom Bosättningslagen kommer 21 702 nyanlända att anvisas ett boende i år, samtidigt som drygt 40 000 nyanlända beräknas att på egen hand ordna en bostad.   

Bosättning

Den 1 mars 2016 trädde Bosättningslagen ikraft (2016:38). Lagen innebär att en kommun skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun, och därmed kunna påbörja etableringen i samhällslivet och på arbetsmarknaden.

Bosättningslagen omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen och deras anhöriga. Anvisningar till kommunerna omfattar nyanlända som är registrerade och vistas vid Migrationsverkets anläggningsboenden samt kvotflyktingar. Det är Arbetsförmedlingen och Migrationsverket som ansvarar för att anvisa nyanlända till en kommun, efter det så kallade kommuntalet som regeringen fastställt. Mer information om kommuntal.

Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

Idag bosätter Migrationsverket kvotflyktingar och personer som har mindre än 25 procents prestationsförmåga medan Arbetsförmedlingen bosätter resten av de personer som fått uppehållstillstånd. Från årsskiftet ska Migrationsverket ta över hela ansvaret för att bosätta nyanlända som behöver hjälp med detta. I övertagandet ingår också uppdragen att ta fram bosättningsunderlag och genomföra bosättningssamtal.

Vilka omfattas av lagen?

Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare vänder sig till vuxna nyanlända i åldrarna 20-64 år som fått uppehållstillstånd som flyktingar, av flyktingliknande skäl, som kvotflyktingar eller som anhöriga till dessa personer. Även ensamkommande barn 18-19 år omfattas av den nya lagen. Personer som tillhör målgruppens hushåll det vill säga barn och andra vuxna, äldre föräldrar omfattas inte av lagen men påverkas givetvis av de insatser som sker.    

Etableringssamtal och etableringsplan

Vuxna nyanlända erbjuds ett etableringssamtal med Arbetsförmedlingen. Samtalen handlar om personens intressen, ambitioner, yrkes- och utbildningsbakgrund samt vilket behov av stöd han/hon behöver. Etableringssamtalen resulterar i en etableringsplan.

Etableringsplanen beskriver de aktiviteter som ska stödja den nyanlände till arbetsmarknaden. De aktiviteter som personen deltar i ska ske på heltid. Personer som har reducerad prestationsförmåga kan delta på deltid. Planen ska minst innehålla:

  • Svenska för invandrare (sfi)
  • Samhällsorientering
  • Arbetsförberedande insatser (t.ex. validering, praktik)

Det är Arbetsförmedlingen som utformar etableringsplanen tillsammans med personen och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Etableringsplanen omfattar högst 24 månader från och med den dag den fastställs.

Rätten till en etableringsplan gäller i ett år från det att personen folkbokförts i en kommun för första gången. Är den nyanlände förvärvsarbetande på heltid, går på gymnasiet eller på grund av sjukdom eller annan nedsättning av sin prestationsförmåga och kan delta mindre än 25 procent i etableringsinsatser finns ingen rätt till etableringsplan.   

Etableringsersättning

Varje nyanländ som deltar i de aktiviteter som ingår i etableringsplanen har rätt till etableringsersättning. Ersättningen är lika oavsett var i landet den nyanlände bor. Etableringsersättningen är även individuell, det innebär att den inte påverkas av inkomsterna hos andra personer i hushållet.

Arbetsförmedlingen beslutar om etableringsersättningen och Försäkringskassan betalar ut ersättningen. Vid en etableringsplan på heltid och om den nyanlände deltar i aktiviteterna på heltid har hen rätt till 308 kronor per dag (fem dagar/kalendervecka). Detta motsvarar 6 160 kronor per månad.

Finns barn i hushållet lämnas månadsvis etableringstillägg på upp till tre barn, med 800 kronor per barn som inte fyllt 11 år och med 1 500 kronor per barn som har fyllt 11 men inte 20 år.

Nyanlända som är ensamstående utan hemmavarande barn har rätt till ersättning för kostnader för den bostad han/hon äger eller innehar.

META - Mottagande av nyanlända och ensamkommande barn

Länsstyrelsen har i uppdrag att följa upp den regionala organiseringen och genomförandet av insatser för nyanlända på lokal och regional nivå. På detta sätt kan vi förse regeringen med information från samtliga delar av landet. I fokus för uppdraget ligger reformen för etablering av nyanlända.

 META - Mottagande av nyanlända och ensamkommande barn

Länsstyrelsen har i uppdrag att följa upp den regionala organiseringen och genomförandet av insatser för nyanlända på lokal och regional nivå. På detta sätt kan vi förse regeringen med information från samtliga delar av landet. I fokus för uppdraget ligger reformen för etablering av nyanlända.