Migrationsverkets ansvar

Migrationsverket ansvarar för att:

  • ta emot och pröva ansökan om asyl.
  • i förekommande fall göra åldersbedömningar.
  • efterforska barnets familjemedlemmar under asyltiden.
  • handlägga frågor som rör ekonomiskt bistånd till barnen. 
  • arbeta med återvändandet för de barn som inte beviljas uppehållstillstånd. 
  • göra prognoser och planera för behovet av mottagningsplatser i kommunerna.
  • teckna överenskommelser med kommunerna om mottagande av såväl ensamkommande barn som söker asyl som barn som beviljats uppehållstillstånd.
  • anvisa barnet till en kommun för boende.
  • administrera ersättningar till kommuner