Migrationsverkets ansvar

Migrationsverket ansvarar för att:

  • ta emot och pröva ansökan om asyl.
  • i förekommande fall göra åldersbedömningar.
  • efterforska barnets familjemedlemmar under asyltiden.
  • handlägga frågor som rör ekonomiskt bistånd till barnen. 
  • arbeta med återvändandet för de barn som inte beviljas uppehållstillstånd. 
  • göra prognoser och planera för behovet av mottagningsplatser i kommunerna.
  • teckna överenskommelser med kommunerna om mottagande av såväl ensamkommande barn som söker asyl som barn som beviljats uppehållstillstånd.
  • anvisa barnet till en kommun för boende.
  • administrera ersättningar till kommuner

 

Ny e-tjänst på Migrationsverkets webbplats för att meddela en kommuns ansvar för ensamkommande barn och unga
 

Migrationsverket har tagit fram en e-tjänst där kommuner kan se och ändra uppgifter om vilka ensamkommande barn och unga de ansvarar för. Uppgifterna ligger till grund för de schabloniserade dygnsersättningarna som trädde i kraft den 1 juli 2017 och har fram till nu kommunicerats via en blankett. 

 
 
 

​Den 22 januari 2018 började de första kommunerna använda e-tjänsten. Migrationsverket har därefter anslutit kommuner till e-tjänsten etappvis. Målet är att alla kommuner ska kunna använda e-tjänsten från första kvartalet 2018. Migrationsverket meddelar kommunens utsedda kontaktperson och administratör när kommunen kan börja använda tjänsten.

 

På sidan e-tjänst för kommuner på Migrationsverkets webbplats kan du läsa mer om e-tjänsten