Bosättningslagen

Bosättningslagen trädde i kraft den 1 mars 2016 (2016:38). Lagen innebär att alla kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun, och därmed kunna påbörja etableringen i samhällslivet och på arbetsmarknaden.

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsförutsättningar, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Regeringens avsikt är att kommuner som har en jämförelsevis god arbetsmarknad, stor befolkning, lågt mottagande och förhållandevis få asylsökande får ta emot fler nyanlända.  

 

Vilka gäller bosättningslagen?

Bosättningslagen (2016:38) omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen (2005:716) samt anhöriga till dessa personer. Enligt bosättningsförordningen (2016:39) omfattar anvisningar till kommunerna endast nyanlända som vistas i anläggningsboenden och kvotflyktingar.

 

Vem ansvarar för bosättningsarbetet?

Migrationsverket och länsstyrelserna har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för bosättningen av nyanlända. Utifrån Migrationsverkets beräkning av mottagandebehovet beslutar regeringen om antalet som ska omfattas av anvisningar för bosättning under det kommande året samt fördelningen på länsnivå. Mer om länstal. Länsstyrelserna beslutar om fördelningen inom respektive län genom kommuntalen. Mer om kommuntal. Migrationsverket ansvarar för att anvisa nyanlända till en kommun utifrån fastställda kommuntal.

Kommuntalen kan revideras under innevarande år efter överenskommelser mellan kommuner inom respektive län, under förutsättning att kommuntalen sammantaget inte blir lägre än länstalet. Vid stora förändringar i mottagandebehovet kan länstalen revideras, men målsättningen är att så endast ska ske i undantagsfall.  

 

Hur ska mottagandet av nyanlända gå till?

Utifrån kommuntalen beslutar Migrationsverket  om en årsplanering för varje kommun. I årsplaneringen fördelas mottagandet i kommunen per månad. Kommunerna kan inkomma med önskemål till Migrationsverket avseende årsplaneringen. Genom att kommunen skickar e-post med önskemål till bosattningsenheten@migrationsverket.se kan Migrationsverket om det finns möjlighet, revidera årsplaneringen under året. Den fastställda årsplaneringen gäller till dess att Migrationsverket har kommunicerat ett nytt beslut.  

 Content Editor