Ersättning till kommuner för att utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (§ 37 a)

Kommuner kan ansöka om medel från länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer. Målgruppen för § 37a-insatser är nyanlända utlänningar, asylsökande och ensamkommande barn. Under 2020 är insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn prioriterade. Insatser som stödjer språkinlärningen för föräldralediga och andra personer med små barn ska prioriteras särskilt. 

 

Utlysning 2020

 

För 2020 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län över 66 miljoner kronor, som därefter fördelas ut till övriga län. Varje länsstyrelse ansvarar för att lysa ut de medel som man har fått tilldelade samt för att hantera de ansökningar som kommer in från länets kommuner. Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut om bifall eller avslag.

Under 2020 är insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn prioriterade. Insatser som stödjer språkinlärningen ska särskilt prioriteras, men medlen får även användas till insatser som syftar till att öka deltagandet i denna målgrupp. I övrigt prioriteras även insatser som sker tillsammans med idéburen sektor och där kontakten med samverkande part/-er är etablerad. Vid ansökan om medel används en speciellt framtagen ansökningsblankett. Blanketten finner du på din länsstyrelses webbplats.

Medel kan primärt sökas för åren 2020 och 2021. Om det finns särskilda skäl för det kan medel även sökas och beviljas för år 2022.

Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut om ersättning senast den 10 juni 2020.

För mer information om medlen, kontakta din länsstyrelse.  


Redovisning

Kommuner som beviljats medel ska lämna in del- och slutrapporter till respektive länsstyrelse. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.


Redovisningsmallar för 2020

Delrapportmall § 37 a 2020

Slutrapporteringsmall § 37 a 2020


Redovisningsmallar för 2019

Delrapportsmall § 37a 2019.docx

Slutrapportsmall § 37a 2019.docx

 

Redovisningsmallar för 2018

Delrapportsmall § 37a 2018.docx 

Slutrapportsmall § 37a 2018.docx


Redovisningsmallar för 2017

Delrapportsmall § 37a 2017

Slutrapportsmall § 37a 2017


Redovisningsmallar för 2016

Delrapportsmall §37a 2016

Slutrapportsmall §37a 2016


Redovisningsmallar för 2015

Delrapportsmall §37a 2015

Slutrapportsmall §37a 2015