Ersättning till kommuner för att utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (§ 37 a)

Kommuner kan ansöka om medel från länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner eller kommunalförbund. Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer.

Målgruppen för § 37a-insatser innefattar både nyanlända utlänningar och asylsökande. Med nyanlända utlänningar avses personer som omfattas av 5 och 5a §§ i förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Med asylsökande avses utlänningar som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera. Det är även möjligt att lämna stöd till insatser riktade till båda målgrupperna. Insatser kan även vara riktade till ensamkommande barn.

Utlysning 2017

För 2017 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län över 51 miljoner kronor, som därefter fördelas ut till övriga län. Varje länsstyrelse ansvarar för att lysa ut de medel som man har fått tilldelade samt för att hantera de ansökningar som kommer in från länets kommuner. Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut om bifall eller avslag.

Vid ansökan om medel används en speciellt framtagen ansökningsblankett. Blanketten finner du på din länsstyrelses webbplats.

Medel kan primärt sökas för år 2017 och 2018.

Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut om ersättning senast den 13 juni 2017. Utbetalning av beviljade medel sker senast den 22 juni 2017.

För mer information om medlen, kontakta din länsstyrelse

Redovisning

Kommuner som beviljats medel ska lämna in del- och slutrapporter till respektive länsstyrelse. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Redovisningsmallar för 2017

Delrapportsmall § 37a 2017

Slutrapportsmall § 37a 2017

Slutrapportsmall §37a 2017

Redovisningsmallar för 2016

Delrapportsmall §37a 2016

Slutrapportsmall §37a 2016

Redovisningsmallar för 2015

Delrapportsmall §37a 2015

Slutrapportsmall §37a 2015

Redovisningsmallar för 2014

Delredovisning §37a 2014 

Slutredovisning §37a 2014

Redovisningsmallar för 2013

Delredovisning §37a 2013

Slutredovisning §37a 2013