Ersättning till kommuner för att utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (§ 37 a)

Kommuner kan ansöka om medel från länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer. Målgruppen för § 37a-insatser är nyanlända utlänningar, asylsökande och ensamkommande barn. Under 2021 är insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn prioriterade. Insatser som stödjer språkinlärningen för föräldralediga och andra personer med små barn ska prioriteras särskilt. 

Utlysning 2021

För 2021 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län över 51 miljoner kronor, som därefter fördelas ut till övriga län. Varje länsstyrelse ansvarar för att lysa ut de medel som man har fått tilldelade samt för att hantera de ansökningar som kommer in från länets kommuner. Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut om bifall eller avslag.

Under 2021 är insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn prioriterade. Insatser som stödjer språkinlärningen ska särskilt prioriteras. I övrigt prioriteras även insatser som sker tillsammans med idéburen sektor och där kontakten med samverkande part/-er är etablerad. Vid ansökan om medel används en speciellt framtagen ansökningsblankett. Blanketten finner du på din länsstyrelses webbplats.

Medel kan primärt sökas för åren 2021 och 2022. Om det finns särskilda skäl för det kan medel även sökas och beviljas för år 2023.

Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut om ersättning den 9 juni 2021.

Mer information om medlen och hur du ansöker finner du på din länsstyrelses webbplats.

 

För mer information om medlen, kontakta din länsstyrelse.  

Redovisning

Kommuner som beviljats medel ska lämna in del- och slutrapporter till respektive länsstyrelse. Detta lämnas in på respektive länsstyrelses webbplats. Om insatsen beviljats 2019 eller tidigare kan även nedanstående redovisningsmallar användas. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen Dalarnas län

Länsstyrelsen Gotlands län

Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen Hallands län

Länsstyrelsen Jämtlands län

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen Kalmar län

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Länsstyrelsen Norrbotten

Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen Södermanlands län

Länsstyrelsen Uppsala län

Länsstyrelsen Värmland

Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen Västmanlands län

Länsstyrelsen Västra Götaland

Länsstyrelsen Västernorrland

Länsstyrelsen Örebro län

Länsstyrelsen Östergötland