Ersättning till kommuner för att utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (§ 37 a)

Kommuner kan ansöka om medel från länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer. Målgruppen för § 37a-insatser är nyanlända utlänningar, asylsökande och ensamkommande barn.  

 

Utlysning 2018

För 2018 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län över 66 miljoner kronor, som därefter fördelas ut till övriga län. Varje länsstyrelse ansvarar för att lysa ut de medel som man har fått tilldelade samt för att hantera de ansökningar som kommer in från länets kommuner. Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut om bifall eller avslag.

Under 2018 är insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn prioriterade. I övrigt prioriteras även insatser som sker tillsammans med idéburen sektor och där kontakten med samverkande part/-er är etablerad.Vid ansökan om medel används en speciellt framtagen ansökningsblankett. Blanketten finner du på din länsstyrelses webbplats.

Medel kan primärt sökas för åren 2018 och 2019. Om det finns särskilda skäl för det kan medel även sökas och beviljas för år 2020.

Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut om ersättning senast den 7 juni 2018. Utbetalning av beviljade medel sker senast den 21 juni 2018.

För mer information om medlen, kontakta din länsstyrelse

 

Redovisning

Kommuner som beviljats medel ska lämna in del- och slutrapporter till respektive länsstyrelse. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Redovisningsmallar för 2018

Delrapportsmall § 37a 2018.docx 

Slutrapportsmall § 37a 2018.docx

Redovisningsmallar för 2017

Delrapportsmall § 37a 2017

Slutrapportsmall § 37a 2017

Slutrapportsmall §37a 2017

Redovisningsmallar för 2016

Delrapportsmall §37a 2016

Slutrapportsmall §37a 2016

Redovisningsmallar för 2015

Delrapportsmall §37a 2015

Slutrapportsmall §37a 2015

Redovisningsmallar för 2014

Delredovisning §37a 2014 

Slutredovisning §37a 2014

Redovisningsmallar för 2013

Delredovisning §37a 2013

Slutredovisning §37a 2013