Ersättning till kommuner för att utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (§ 37 a) 

Kommuner kan ansöka om medel från länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas i huvudsak till nyanlända invandrare.

Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att: underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning, eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.  

Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner eller kommunalförbund. Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer.        

Utlysning 2016

Vid ansökan om medel används för ändamålet avsedd ansökningsblankett. Du hittar blanketten på din Länsstyrelses webbplats. Sista dag för att lämna in ansökan om ersättning 2016 var den 9 maj.

Redovisningsmallar för 2015

Delrapportsmall §37a 2015

Slutrapportsmall §37a 2015

Redovisningsmallar för 2014

Delredovisning §37a 2014 

Slutredovisning §37a 2014

Redovisningsmallar för 2013

Delredovisning §37a 2013

Slutredovisning §37a 2013