Ersättning till kommuner för att utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (§ 37 a) 

Kommuner kan ansöka om medel från länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.  

Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner eller kommunalförbund. Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer.

I statsbudgeten för 2016 hade Länsstyrelsen i Jönköpings län initialt 51 mnkr att fördela inom ramen för förordningen. Länsstyrelsen i Jönköpings län fattade beslut och betalade ut dessa medel under juni månad. I den vårändringsbudget som riksdagen fattade beslut om den 21 juni 2016 tillfördes ytterligare medel för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. De tillförda medlen gäller för år 2016, och medlen finns tillgängliga från den 1 september 2016.

De 25 mnkr som tillförts genom vårändringsbudgeten ska, i enlighet med vårändringsbudgeten (prop. 2015/16:99), kunna sökas för insatser som primärt riktar sig till asylsökande. Enligt tidigare lydelse i ersättningsförordningen (2010:1122) skulle insatserna i huvudsak rikta sig till nyanlända med uppehållstillstånd.

Utlysning 2016

En första utlysning av § 37a-medel gjordes under våren 2016.

Med anledning av att ytterligare medel tillförts genom vårändringsbudgeten görs ytterligare en utlysning. Vid ansökan om medel används för ändamålet avsedd ansökningsblankett. Blanketten finner du här samt på din länsstyrelses webbplats.

Ansökningsformulär § 37a 2016

För mer information om medlen, kontakta din länsstyrelse.

Redovisning

Kommuner som beviljats medel ska lämna in del- och slutrapporter till respektive länsstyrelse. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Vid ansökan om medel används för ändamålet avsedd ansökningsblankett. Du hittar blanketten på din Länsstyrelses webbplats. Sista dag för att lämna in ansökan om ersättning 2016 var den 9 maj.

Redovisningsmallar för 2016

Delrapportsmall §37a 2016

Slutrapportsmall §37a 2016

Redovisningsmallar för 2015

Delrapportsmall §37a 2015

Slutrapportsmall §37a 2015

Redovisningsmallar för 2014

Delredovisning §37a 2014 

Slutredovisning §37a 2014

Redovisningsmallar för 2013

Delredovisning §37a 2013

Slutredovisning §37a 2013