Utvecklingsmedel för att skapa beredskap och underlätta etableringen av nyanlända (§37)

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund för insatser som skapar beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn, och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället (37 § i ersättningsförordningen 2010:1122).

Prioriteringsgrunder 2018

Länsstyrelserna ska prioritera sådana insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Under 2018 ges särskilt hög prioritet till insatser vars syfte är att skapa förutsättningar för en god bostadsförsörjning i kommunerna genom att förmedla eller på annat sätt underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder. Liksom tidigare är även insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta målgruppens etablering i samhället prioriterade.

 

Målgrupp för insatserna  

Målgrupp för insatserna är nyanlända med uppehållstillstånd. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

 

Utlysning 2018

För 2018 disponerar länsstyrelserna nationellt sett över 80 miljoner kronor. Varje länsstyrelse ansvarar för att lysa ut de medel som man får sig tilldelade, hantera de ansökningar som kommer in från länets kommuner samt fatta beslut om bidrag.

Vid ansökan om medel används en speciellt framtagen ansökningsblankett. Blanketten finner du på din länsstyrelses webbplats.

Medel kan primärt sökas för åren 2018 och 2019. Om det finns särskilda skäl för det kan medel även sökas och beviljas för år 2020.

För mer information om medlen, kontakta din länsstyrelse.

 

Redovisning

Kommuner som beviljats medel ska lämna in del- och slutrapporter till respektive länsstyrelse. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Redovisningsmallar för 2018

Delrapportsmall § 37 2018.doc

Slutrapportsmall § 37 2018.doc

Redovisningsmallar för 2017

Delrapportsmall § 37 2017

Slutrapportsmall § 37 2017

Ny mall (bifogad)

Redovisningsmallar för 2016

Delrapportsmall §37 2016

Slutrapportsmall §37 2016

Redovisningsmallar för 2015

Delrapportsmall §37 2015

Slutrapportsmall §37 2015