Utvecklingsmedel för att skapa beredskap och underlätta etableringen av nyanlända (§37)

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund för insatser som skapar beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända, och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället (§ 37 i ersättningsförordningen 2010:1122).

Prioritetsgrunder 2017

Länsstyrelserna ska prioritera sådana insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Under 2017 ska insatser som syftar till att få till stånd fler bostäder för nyanlända genom att stärka och stötta bostadsförsörjningen i kommunerna prioriteras särskilt. Insatser vars syfte är att skapa förutsättningar för en god bostadsförsörjning i kommunerna genom att förmedla eller på annat sätt underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder ska ges särskilt hög prioritet. Liksom under 2016 är även insatser som sker i samverkan mellan kommuner eller mellan kommuner och andra aktörer prioriterade.

Målgrupp för insatserna  

Målgruppen för beviljade insatser ska vara nyanlända med uppehållstillstånd. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Utlysning 2017

För 2017 disponerar länsstyrelserna nationellt sett över 80 miljoner kronor. Varje länsstyrelse ansvarar för att lysa ut de medel som man har fått tilldelade, hantera de ansökningar som kommer in från länets kommuner samt fatta beslut om bidrag.

Vid ansökan om medel används en speciellt framtagen ansökningsblankett. Blanketten finner du på din länsstyrelses webbplats.

Medel kan primärt sökas för år 2017 och 2018.

För mer information om medlen, kontakta din länsstyrelse.

Redovisning

Kommuner som beviljats medel ska lämna in del- och slutrapporter till respektive länsstyrelse. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Redovisningsmallar för 2017

Delrapportsmall § 37 2017

Slutrapportsmall § 37 2017

Ny mall (bifogad)

Redovisningsmallar för 2016

Delrapportsmall §37 2016

Slutrapportsmall §37 2016

Redovisningsmallar för 2015

Delrapportsmall §37 2015

Slutrapportsmall §37 2015

Redovisningsmallar för 2014

Slutredovisning