Utvecklingsmedel för att skapa beredskap och underlätta etableringen av nyanlända (§37)

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund för insatser som skapar beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn, och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället (37 § i ersättningsförordningen 2010:1122).

Prioriteringsgrunder 2020

Under 2020 är insatser som syftar till att utveckla boendelösningar för mottagande av nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd med anledning av studier på gymnasial nivå och insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta målgruppens etablering i samhället särskilt prioriterade.

 

Målgrupp för insatserna  

Målgrupp för insatserna är nyanlända med uppehållstillstånd. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

 

Utlysning 2020

För 2020 disponerar länsstyrelserna nationellt sett över 60 miljoner kronor. Varje länsstyrelse ansvarar för att lysa ut de medel som man får sig tilldelade, hantera de ansökningar som kommer in från länets kommuner samt fatta beslut om bidrag.

Vid ansökan om medel används en speciellt framtagen ansökningsblankett. Blanketten finner du på din länsstyrelses webbplats.

Medel kan primärt sökas för åren 2020 och 2021. Om det finns särskilda skäl för det kan medel även sökas och beviljas för år 2021.

För mer information om medlen, kontakta din länsstyrelse.

 

Redovisning

Kommuner som beviljats medel ska lämna in del- och slutrapporter till respektive länsstyrelse. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Redovisningsmallar för 2019

Delrapportsmall § 37 2019.doc 

Slutrapportsmall § 37 2019.doc

Redovisningsmallar för 2018

Delrapportsmall § 37 2018.doc

Slutrapportsmall § 37 2018.doc

Redovisningsmallar för 2017

Delrapportsmall § 37 2017

Slutrapportsmall § 37 2017

Redovisningsmallar för 2016

Delrapportsmall §37 2016

Slutrapportsmall §37 2016

Redovisningsmallar för 2015

Delrapportsmall §37 2015

Slutrapportsmall §37 2015