Rättigheter och skyldigheter

Här redovisas de bestämmelser som gäller för allmänheten. Alltså vanliga besökare. För markägare och andra nyttjanderättsinnehavare gäller andra regler.

Några regler

För att alla ska trivas i reservatet, och för att syftet med det ska uppnås, gäller några regler. Inom reservatet är det förbjudet att…

  • under tiden 20 mars - 15 juli (årligen) vistas inom markerat område enligt karta. Undantag utgör särskilt markerade vägar, besöksområden och leder. Undantag gäller även i samband med vistelse i gömsle uppfört av naturvårdsförvaltaren enligt fastställd skötselplan.
  • under tiden 20 mars - 30 april (årligen) vistas inom markerat område enligt karta. Förbudet gäller även särskilt markerade vägar, besöksområden och leder.
  • medföra hund som inte är kopplad.
  • rida på markerade vandringsleder utanför vägområde.
  • gör upp öppen eld.
  • störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo, döda eller föra bort vilda däggdjur, fåglar, kräl- eller groddjur.
  • framföra motordrivet fordon på is.
  • ställa upp motorfordon, tält, husvagn eller husbil annat än på anvisade platser.
  • anbringa tavla, plakat, affisch eller därmed jämförlig anordning.
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller att gräva upp växter såsom ris, lavar, mossar och örter.

Fågelskyddsområde

Förutom reservatet är ett fågelskyddsområde avsatt. Det omfattar markerna runt Bjurum och Dagsnäs, där tranorna rastar på våren. Gränserna är markerade med skyltar. Tillträdesförbud gäller under tiden 20 mars - 30 april.

Fiske

Hornborgasjön är åter en mycket fiskrik sjö, vilket den också var innan de stora sänkningarna. Efter restaureringen har fiskbeståndet ökat kraftigt.

Rätten att fiska ligger på ägare av en del fastigheter runt sjön och delägare i samfällda allmänningar. Till två av allmänningarna säljs fiskekort.

Under den tid då tillträdesförbudet råder (20/3 - 15/7) bör inte fiske bedrivas av hänsyn till fågellivet.

Jakt

På privata och samfällda marker (totalt cirka 30 procent av sjön) är fågeljakt tillåten. Den övriga delen, som Naturvårdsverket äger, är fredad.

Jakten har numera en mycket mindre omfattning än tidigare.

 

Förvaltning

Hornborgasjöns naturreserat förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.