Hornborgasjöns naturreservat

Hornborgasjön är ett drygt 4 000 hektar stort naturreservat. Reservatet omfattar främst sjön och dess strandängar, men även en del av det gamla odlingslandskapet öster om sjön - Bolums lider.

Syftet med reservatet är att främja den biologiska mångfalden. Häckande och rastande våtmarksberoende fågelarter ska gynnas. Det småskaliga kulturlandskapet runt sjön är också viktigt.

Hornborgasjön… 

  • är en av de 68 våtmarker i Sverige som vi har särskilt ansvar för enligt våtmarkskonventionen.
  • är drygt en mil lång och två till tre kilometer bred.
  • är ungefär 35 kvadratkilometer stor.
  • har ett största vattendjup på drygt 1,5 meter (vid medelvattenstånd).
  • har ett vattenstånd som i extrema fall kan variera med nästan två meter under året.
  • hyser ett 50-tal häckande våtmarksberoende fågelarter. Totalt har över 290 fågelarter setts i området.

 

 

 Om förvaltningen