Sänkning och restaurering

Under de senaste 200 åren har vi människor påverkat nästan alla våtmarker i Sverige. En del har dikats ut till jordbruksmark, medan skogar och myrar dikats ut för att öka skogsproduktionen. Närmare 90 procent av alla gamla våtmarker i södra och mellersta Sveriges jordbrukslandskap är idag borta.

Fåglarna har fått betala ett högt pris för utdikningen. Mängder av häck- och rastplatser har försvunnit. Ändå är det svårt att döma våra förfäder för förstörelsen. Utdikningarna berodde nämligen ofta på svält. Svenskarna var ett folk i armod och hungern efter ny jordbruksmark stor.

Fem sänkningar

Även Hornborgasjön drabbades av jordhungern och efter fem sänkningar, fram till 1930-talet, var sjön nästan torrlagd. Åtminstone sommartid. Grävda kanaler såg till att snabbt leda vattnet ut ur sjön och snart kunde madmarkerna odlas upp.

Någon större mängd ny åkermark, som sänkningsföretagen hoppats på, blev det dock inte. Vårfloden var fortfarande allt för omfattande för att det skulle gå att få odlingsbar mark.

Sjön började istället växa igen - med strandskog, buskar, starr och vass - och förvandlades sakta till ett träsk. En av norra Europas mest förnäma fågelsjöar var snart ett minne blott.

Mudderverk i Hornborgasjön 1938. Foto: Okänd/Västergötlands museum

Regeringsbeslut

Efter ett regeringsbeslut påbörjades under den senare delen av 1980-talet en unik restaurering för att återskapa en fin fågelsjö. Närmare 1.200 hektar vass frästes bort med specialbyggda amfibiemaskiner, 700 hektar skogs- och buskmark avverkades och 7 kilometer kanaler lades igen. För att kunna höja vattenståndet med i genomsnitt 85 centimeter byggdes en fördämning samt en tre kilometer lång vall på sjöns västsida. Vattenhöjningen påbörjades 1992 och avslutades 1995. Sjöns medelvattendjup är, efter höjningen, 0,9 meter.

Restaureringen är nu slutförd. Någon ytterligare höjning av vattenståndet kommer inte att ske. Däremot pågår ett ständigt arbete med att upprätthålla markerna i och kring sjön. Hornborgasjön är del i ett levande kulturlandskap och utan våra betande kor, som ser till att hålla strandängarna öppna, vore snabbt mycket förlorat.

Ständigt arbete

Kunskaperna som vunnits genom restaureringen av Hornborgasjön förs nu vidare. Även de specialkonstruerade maskinerna nyttjas på andra håll, och en mängd svenska våtmarker har restaurerats med Hornborgasjön som förebild.

Den åttahjuliga Seigan är ett viktigt arbetsredskap. Foto: Länsstyrelsen Västra Götalands län

 

Lästips

Hornborgasjön - från vasshav till fågelrike
Hertzman & Larsson

Hornborgasjöns öden som fågelsjö
Söderberg, Rudolf

Hornborgasjön
Edman, Töve och Hagman