Flora och fauna

Floran vid Hornborgasjön är mycket varierad. Det beror på att förutsättningarna för växterna är så olika att många arter gynnas:

• från torrängar till djupt vatten

• från mager mossmark till kalkrik mark

• från ohävdat till betesmark och ängsmark

Väster om sjön finns stora mossområden med mager flora. Betydligt rikare är det på östra sidan. Här färgas landskapet vitt av blommande körsbärsträd på våren.

Körsbärsblom i maj. Foto: Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Strandängarna

Betande kor håller vegetationen kort och förhindrar att stranden växer igen med buskar och träd. Där marken består av kalkbleke, främst i norr och nordväst, finns det en del orkidéer (ängsnycklar och kärrknipprot), men annars är floran på strandängarna normal.

På strandängarna - liksom hela sjöområdet - är det till allra största delen tillträdesförbud från 20/3-15/7!

Strandkanterna

I det grunda vattnet kan man hitta vattenpilört, nickskära, vattenblink, bredkaveldun, vattenskräppa, sprängört och vattenstäkra. Svärdslilja färgar en del stränder gula på försommaren. Många av dessa arter producerar mycket fröer som är bra mat åt änder.

Sjöområdet

Här är det mest växter under vattenytan. Förutom att de är mat åt en del fåglar är det här som en stor mängd insekter lever, vilka i sin tur blir mat åt fåglar.

Kransalgerna (Chara) är viktiga, då de tillför vattnet livgivande syre. Hornborgasjön är den sjö i Sverige som hyser flest arter av kransalger - nio stycken! Kransslinga och olika arter av nate är vanliga och tillsammans med kransalgerna bildar de "ängar" under vattenytan.

Över vattenytan märks framförallt vass och den del säv. Ovanligare är havssäv, blåsäv och ag.

Backsippor. Foto: Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Torrängarna

Betande djur eller slåtter påverkar florans sammansättning. På åsarna i sydväst (Ore backar) och öster om sjön (Vässtorpsåsarna) är det dessutom torrt. Backsipporna (se bilden) på Vässtorpsåsen färgar vissa sluttningar blå under våren. Andra växter som trivs är jordtistel, rödkämpar, dvärgmaskros och tjärblomster.

Bolums lider

Kulturlandskapet öster om sjön, Bolums lider, har brukats av människor i tusentals år. Detta har påverkat floran eftersom den har anpassat sig till slåtter och betande djur. Dessa arter har ofta minskat kraftigt i landet på grund av att ängarna odlats upp eller gödslats. I Bolums lider finns fina bestånd av jungfrulin, svinrot, jordtistel, brudbröd och trollsmultron. Här finns också backsippa, grådådra, backklöver, backglim och smalbladig lungört.

Mossarna

På mossarna i väster är det magert. Här växer tuvull, klockljung, tranbär och ljung. Lite norrlandskänsla!

Fiskar

De vanligaste fiskarna är mört, abborre och gädda. Andra arter som förekommer är id, sutare, småspigg och lake. Öring finns i ån Slafsan, öster om sjön. Braxen, förr vanlig, försvann i samband med sjösänkningen 1912.

Signalkräfta har planterats in i såväl Hornborgaån som Flian. Den ursprungliga flodkräftan är borta.

Däggdjur

Älgen, tidigare en karaktärsart i sjöns skogs- och buskområden, minskade dramatiskt i samband med restaureringen och vattenhöjningen.

På den västra sidan förekommer enstaka kronhjortar, som ursprungligen rymt från hägn.

Bävern finns numera stadigt i sjöns omgivningar. Såväl mink som mård är talrika i och kring sjön. Bo av hasselmus har påträffats vid Ore nabb.

Naturligtvis finns även ett flertal arter av fladdermöss runt sjön, exempelvis den långörade fladdermusen.

Grod- och kräldjur

Här har påträffats åkergroda, vanlig groda, vanlig padda, mindre vattensalamander, skogsödla, kopparödla, snok och huggorm.

Vi rekommenderar särskilt den blåglänsande åkergrodans ploppande spel under de första varma dagarna i början eller mitten av april. Spången vid Hornborga Naturum och pölarna söder om Ängsladan, längs Ytterbergsleden, brukar kunna bjuda på fint grodspel under några korta, intensiva vårdagar.

Trollslända och Åkergroda. Foto: Kent-Ove Hvass

Insekter 

Trollsländor och fjädermygg. Där har du två mycket påtagliga avtryck från Hornborgasjön en skön sommarkväll.

Trollsländorna drar runt som små metallglänsande helikoptrar över strandängarna och fjädermyggen dansar som rökpelare över vassen. Insekterna, både under och över vattenytan, är den rikedom som lockar mängder av fåglar till sjön. Inventeringar av såväl trollsländor som fjärilar har gjorts.

 

Lästips

Västergötlands Flora.
Bertilsson, Aronsson, Bohlin m fl

Fjärilar vid Hornborgasjön.
Inventeringsrapp. 98-93.
Amandusson, A 1996.

Inventering av trollsländor i
Hornborgasjön 1992.

Ivarsson, T & Petzold M 1992.