Vadare

Drillsnäppa Actitis hypoleucos

Häckar inte i sjön, men i den närbelägna ån Slafsan. Rastar däremot gärna vid Hornborgasjön. Spana runt Vadargömslet, på väg ut till Fågeludden. Att spana utanför Vadargömslet är förresten ett råd som gäller för samtliga nedanstående vadare. De trivs på lerbankarna utanför gömslet, främst under tidig höst.

Kärrsnäppa Calidris alpina

Den sydliga rasen av kärrsnäppa har tidigare häckat vid Hornborgasjön. Den nordliga rasen, som häckar på den ryska tundran, kan passera i mängd under hösten. Vädret hänger på om några få eller stora antal noteras. Håller gärna till på flytöarna i sjön. Kan alltså vara svårsedda från fågeltornen. Några brukar däremot alltid gå att se utanför Vadargömslet.

Småsnäppa Calidris minuta

En genomflyttare som är näst intill omöjlig att se under våren, men tämligen pålitlig under hösten. Normalt rastar några få utanför Vadargömslet, men vissa år kan småsnäppan uppträdda närmast invasionsartat.

Mosnäppa Calidris temminckii

Mycket lik småsnäppan, också sparsam under flyttningen, men med ett något annat mönster. Ses till skillnad från småsnäppan väl så ofta under vår- som höstflyttningen. En flock riktigt små snäppor i slutet av maj är nästan helt säkert mosnäppor.

Mindre strandpipare Charadrius dubius

Ganska ovanlig häckfågel vid Hornborgasjön. Mindre strandpiparen tycker om sand- och grusmarker, gärna i anslutning till vatten. Sök först efter miljön, sedan efter den lilla vackra strandpiparen.

Ses från maj till augusti. 2-3 häckande par (2007).

Större strandpipare Charadrius hiaticula

Mycket lik den mindre strandpiparen, men saknas som häckfågel vid Hornborgasjön. Förekommer däremot sällsynt under vårsträcket och lite mer talrikt under höststräcket. Brukar gå att finna på lerbankarna utanför Vadargömslet, på väg ut till Fågeludden, i augusti och september

Enkelbeckasin Gallinago gallinago

Talrik under flyttningen. Normalt svårsedd, men stöts ofta på vid strandängarna och kan ibland ses helt öppet på lerbankarna utanför Vadargömslet. Kanske enklast att se under hösten. Enkelbeckasiner hörs ofta spela i vårskymningen - ett dovt brummande från hög höjd. Vill du höra spelande enkelbeckasiner är ett besök vid Hångers udde, Sätunamaden eller Ore backar lämpligt.

Lyssna-symbol Så här låter enkelbeckasinen. Inspelning: Martin Bolms.

Ses från april till oktober. 75 häckande par (2002).

Dubbelbeckasin Gallinago media

En gång talrik häckfågel på Hornborgasjöns mader, men försvann i samband med sjösänkningarna (torrläggningen) i början av 1900-talet. Numera kan några få dubbelbeckasiner höras spela under vårsträcket i början eller mitten av maj. Försök en vacker majskymning vid Utloppet, Ytterberg eller Sätunamaden. Dubbelbeckasinen häckar i Norrland.

Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus

Också en norrländsk fågel som gärna rastar vid Hornborgasjön under vår och höst. Förmodligen ganska talrik på hösten, men mycket svårsedd. Trycker hårt på strandängarna. Först när dvärgbeckasinen riskerar att få en fot över ryggen lyfter fågeln. Kan ibland höras spela mot kvällshimlen i slutet av april och början av maj.

Storspov Numenius arquata

Håller främst till på omgivande åkrar och vallar. Spovens böljande spel är en del av den svåröverträffade upplevelsen av vår vid Hornborgasjön. Honorna försvinner redan runt midsommar. Hanarna, som får ta hand om årets avkomma, försvinner någon månad senare. Ungfåglarna sträcker söderut först i augusti eller september.

Lyssna-symbol Så här låter storspoven. Inspelning: Martin Bolms.

Ses från mars till augusti. Fem häckande par (2007).

Brushane Philomachus pugnax

Sällsynt häckfågel vid Hornborgasjön. Kan däremot vara allt från sparsam till talrik under flyttningen - allt hänger på vädret. En kall vår, med nordlig vind i mitten av maj, kan bjuda på några hundra brushanar vid sjön. Andra år rastar bara några få.

Sök vid Trandansen, Sätunamaden och Hornborgamaden.

Under hösten finns mer tid. Brushanarna har, i likhet med många andra fåglar, inte alls lika bråttom söderut som norrut. De välbetade strandängarna nedanför fågeltornet vid Fågeludden kan bjuda på behagliga observationer av brushane under augusti och september. Senare under hösten avsöks lämpligen åkrarna runt sjön.

Ses främst på våren (maj) och hösten (från augusti till oktober). 0-2 häckande par (2007).

Svartsnäppa Tringa erythropus

En norrländsk häckfågel som rastar vid Hornborgasjön under våren och sensommaren. Tämligen sparsam. De mer svårsedda vårfåglarna ses främst i början och mitten av maj. Höstfåglarna dyker ofta upp redan i början eller mitten av juni - honor som lagt ägg och lämnat de framtida bekymren till hanarna.

Grönbena Tringa glareola

Sällsynt häckfågel i Hornborgasjön, men tämligen talrik under sträcket. Faktiskt den talrikaste vadaren, näst efter enkelbeckasinen och tofsvipan. Upp till 500 grönbenor har setts rasta samtidigt i sjön under våren.

Ses från maj till augusti. 5-10 häckande par (2007).

Gluttsnäppa Tringa nebularia

I likhet med svartsnäppan en norrländsk häckfågel som rastar i Hornborgasjön under vår och höst. Tämligen sparsamt förekommande vid sjöns betade stränder.

Skogssnäppa Tringa ochropus

Rastar sparsamt men regelbundet vid Hornborgasjön. Häckar i sjöns omgivningar.

Rödbena Tringa totanus

Tämligen allmän häckfågel vid Hornborgasjön. Kan vara svår att se på marken, men en flygande fågel avslöjar sig på sitt träget upprepade läte och sin vita vingbakkant. Föredrar strandängarna. Parkeringen vid Ytterberg är en pålitlig lokal för rödbenan, liksom Hornborga naturum.

Lyssna-symbol Så här låter rödbenan. Inspelning: Martin Bolms.

Ses från april till augusti. 75 häckande par (2007).

Tofsvipa Vanellus vanellus

Ganska vanlig på strandängarna runt Hornborgasjön. Några par brukar häcka i anslutning till naturum.

Ses från mars till oktober. 300 häckande par (2007).

Andra vadare

Myrspoven, kustpiparen, kustsnäppan, spovsnäppan och den smalnäbbade simsnäppan uppträder regelbundet men sparsamt i Hornborgasjön. Främst under höstflyttningen. Den vackra och sällsynta rödspoven har faktiskt häckat i området vid ett tillfälle (1994).