Småfåglar

Rosenfink Carpodacus erythrinus

Den vackra rosenfinken förekommer sparsamt runt hela Hornborgasjön, men är talrikast i söder och öster. Vässtorpsåsen, längs Ytterbergsleden, är en pålitlig lokal. Även sumpskogen vid Ytterberg brukar kunna bjuda på rosenfink.

Ses (hörs) från maj till juli. 20 häckande par (2007).

Sävsparv Emberiza schoeniclus

En diskret fågel. Kan ses överallt, inte minst längs spången vid naturum. Försöker ibland övervintra.

Lyssna-symbol Så här låter sävsparven. I bakgrunden hörs en massa skrattmåsar. Inspelning: Martin Bolms.

Ses från mars till oktober. 200 häckande par (2007).

Gulärla Motacilla flava

Gulärlan hör den välbetade strandängen till. Söker sig gärna till boskap. Följaktligen är en vandring längs Ytterbergsleden, mot Vässtorpsåsen, ett utmärkt initiativ för den som är hugad för en stund med den vackra gulärlan.

Ändå en tämligen sparsam häckfågel. Ofta talrikare under flyttningen när de lokala, sydliga gulärlorna blandas med nordliga.

Ses från maj till september. 350 häckande par (2007).

Skäggmes Panurus biarmicus

En art som försvunnit från sjön i takt med vassen. Skäggmesen vill ha stora, sammanhängande vassbälten för att trivas - men det saknas numera nästan helt i Hornborgasjön. Några få par finns möjligen kvar i den västra och norra delen. Mycket svårfunnen. Bästa tiden att söka skäggmes i sjön är september och oktober.

Pungmes Remiz pendulinus

En synnerligen sparsam svensk häckfågel som slagit ner sina bopålar vid Hornborgasjön. Däremot sällsynt även här - och mycket svårfunnen. Föredrar att gömma sig i videbuskagen i sjöns södra delar. Kan påträffas vid Utloppet och Hångers udde under häckningstid, men att se pungmes kräver såväl tur som tålamod. Det underlättar också oerhört om du känner igen pungmesens lockläte – som är ett fint, sugande, nästan drömmande ”tssssiiiy”.

Ses från maj till september. Ett (?) häckande par (2007).