Skarvar och hägrar

Gråhäger Ardea cinerea

Kallas ofta för häger, kort och gott. Enstaka gråhägrar kan övervintra i sjökanterna eller de närliggande vattendragen. Talrikast under hösten när ett hundratal samlas för att fiska i sjön. Påminner något om en trana i färg och form, men uppträder i princip aldrig i flock. Lägg dessutom märke till att gråhägern drar in halsen under flykten medan tranan sträcker på hela kroppen.

Ses från mars till november. 30 häckande par (2009).

Gråhäger. Foto: Kent-Ove Hvass

Rördrom Botaurus stellaris

En fågel som föredrar stora vassområden, men i Hornborgasjön tycks även videbuskagen accepteras. Ses i princip aldrig, men hörs desto flitigare. Hanarna låter under våren och försommaren höra sitt djupa bölande - ett läte som närmast kan liknas vid en jätte som blåser i en tom glasflaska.

Det är svårt att veta hur många som häckar i sjön. Dels för att rördrommen har synnerligen diskreta vanor, dels för att vissa hanarna kan ha flera honor. Men rördrommen har minskat under senare år, och numera kan det faktiskt vara svårt att höra rördrom i Hornborgasjön.

Ses (hörs) från april till juli. Tre ropande hanar (2009).

Rördrom. Foto: Kent-Ove Hvass

Storskarv Phalacrocorax carbo

Numera en talrik häckfågel i sjön. Bygger bon, ofta ganska tätt tillsammans, i videbuskarna i de södra delarna och utanför Ore nabb. Konstaterades häcka första gången 1998. Skarvarna lever huvudsakligen av mört, men även abborre och mindre gäddor ingår i menyn.

Storskarven har ett dåligt rykte – och det beror ibland på rena missförstånd. I Hornborgasjön är storskarven en viktig fågel för den ekologiska balansen. Det hela är ganska enkelt. Utan storskarv skulle mörten bli mycket talrik i sjön. Mörten, som gärna gräver i botten och grumlar vatten, skulle kunna förstöra siktdjupet. Alltså – solens strålar skulle få svårt att nå ner till sjöns botten. Och, som du vet, utan sol inget liv. Växterna och småkrypen skulle få svårt att överleva, och utan växter och småkryp skulle en rad andra fåglar få svårt att hitta mat. Vi vill därför rikta ett tack till storskarven i sjön!

Ses från mars till november. 120 häckande par (2009).