Saneringsmuddring Mjösund

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:27
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
135
Rapporten är en sammanfattning av projektet ”Saneringsmuddring Mjösund”. Projektet har genomförts under ledning av Per Olof Samuelsson
från Stenungsunds kommun som en del av EU-projektet ”Hav möter land”.

Syftet med projektet, förutom att sanerings-muddra fritidsbåthamnen Mjösund, har också varit att skapa underlag och dra lärdomar inför framtiden avseende sanering av förorenade grunda bottnar med avseende på utförande av saneringsmuddring, utformning av egenkontrollprogram för grumling, vattenrening för rening av exempelvis överskottsvatten från avvattning av muddermassor, samt grundläggande karaktärisering/klassning av avfall inför
deponering av muddermassor.
Kommentar: