Framtidens Kattegatt och Skagerrak – temperatur, salt och havsvattenstånd. En ny havsmodell för klimatmodellering

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:75
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
48
Framtidsscenario. Modell för modellering av framtida klimat i Östersjön-Kattegatt-Skagerrak-Nordsjön. Temperaturen i ytvattnet ökar, skiktningen starkare, havsnivån brutto kan höjas, sannolikhet för extrema händelser ökar.

I rapporten presenteras både svenska och engelska texter.
Kommentar:
Rapporten finns endast som PDF-fil