Kriterier for tributyltinn, Irgarol og diuron i muddermasser som skal avhendes på land

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:42
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
64
Innholder kriterier for å vurdere mudringsmasser som oppstår i mindre mudringsprosjekt. Ment som hjelpemiddel for utøvere og myndigheter for å vurdere forurensningsnivåer, om de er farlig avfall, gjenvinnes, legges i deponier for inert, ikke-farlig eller farlig avfall.
Kommentar: