Restaurering av havmiljøet ved hjelp av levende organismer

Menneskene påvirker havmiljøet både gjennom direkte aktivitet i og på havet og indirekte fra vår virksomhet på landjorda.
Restaurering av havmiljøet ved hjelp av levende organismer

I to ulike undersøkelser har vi sett på hvordan henholdsvis blåskjell og børstemark kan bidra til å restaurere havmiljøer som har blitt forstyrret av menneskelig aktivitet:

Blåskjell/blåmusslor for å restaurere overgjødslede bukter

Over hele verden er økt tilførsel av nitrogen og fosfor til havene på grunn av gjødsling på land en av de største truslene/hoten mot havmiljøer. Særlig utsatt er de sarte kystområdene. En forhøyet mengde næringsstoffer fører til overgjødsling, som i sin tur kan føre til mange uønskede forandringer i økosystemenes sammensetning og funksjon.

Store forekomster av blåskjell, enten ville eller fra oppdrett/odling, kan fange opp store mengder næringsstoffer (hovedsakelig nitrogen og fosfor) og organisk materiale som ellers ville havnet på bunnen, og som kan forårsake mangel på oksygen. Næringsstoffene som fanges opp av blåskjell, bindes som biomasse i blåskjellene.

I 2010 begynte et doktorgradsprosjekt ved universitetet i Göteborg som skulle undersøke mulighetene for å bruke oppdrett av blåskjell for å motvirke og redusere effekten av overgjødsling av kystområdene langs den svenske vestkysten.

Rapporten Restaurering av övergödda havsvikar med hjälp av miljömusselodling gir en oversiktlig beskrivelse av prosjektet som helhet og resultatene som var oppnådd fram til 2013.

Rapport
Restaurering av övergödda havsvikar med hjälp av miljömusselodling

Børsteormer bedrer bunnforholdene i havet under oppdrettsanlegg av blåskjell

Havbunnen under oppdrettsanlegg for blåskjell er ofte preget av lite biologisk mangfold. Dette skyldes at blåskjell og annet organisk avfall fra anleggene synker til bunns og fører til økt oksygenbruk, opphoping av sulfid og økte forekomster av næringssalter som ammonium og fosfat.

I en studie har vi tilsatt to typer børsteormer til sedimenter som er belastet med organisk materiale fra blåskjellanlegg. Studien viser at børsteormer kan forbedre sedimentforholdene under oppdrettsanlegg for blåskjell. Ettersom børsteormer graver seg rundt i sedimenter på havbunnen, bidrar de til at avfallet fra oppdrettsanleggene brytes ned raskere.

Rapport
Digging worms for remediation of sediments impacted by mussel farms