Norge og Sverige klassifiserer tilstanden i samme vann ulikt

Hav möter Lands undersøkelse har vist at Norge og Sverige klassifiserer tilstanden i en og samme marine vann-forekomst betydelig forskjellig.
Norge og Sverige klassifiserer tilstanden i samme vann ulikt

Ulikhetene er problematisk for forvaltningen av vannet, og skaper flere praktiske utfordringer.

Sverige og Norge har et felles mål om rent og friskt vann der planter og dyr har gode levevilkår. I de områdene hvor forholdene ikke er tilfredsstillende, skal landene lage planer for – og gjennomføre – nødvendige tiltak/åtgärder. Det er viktig at landene rundt Kattegat og Skagerrak har en lik forståelse av dagens tilstand og om målene er oppnådd.

Samme forhold, ulik metodikk og tolkning

Hav møter Land har utarbeidet en rapport som sammenligner/jämför hvordan Sverige og Norge går fram for å vurdere tilstanden. Den viser at det stort sett er de samme forholdene som undersøkes, men at man bruker til dels ulik metodikk – og tolker dataene ulikt. For eksempel sier norsk metodikk at for Ytre Oslofjord er forholdene gode og miljømålet er oppnådd, mens svenske metoder viser at det er behov for å gjøre tiltak.

Rapport
Hur mår vattnet?

Dokumentasjon
Invitasjon til workshop mars 2013