Kretslopp och toalettavfall

Kretslopp av näringsämnen är bra för vattendrag och havsmiljön.
Kretslopp och toalettavfall

Övergödning orsakas av näringsämnen på fel plats. Många problem kan lösas om vi kan ta om hand näringsämnena direkt och återföra dem till åkermark. Då tas näringsämnena upp av växter istället för att hamna i vattendragen. Dessutom minskar beroendet av handelsgödsel.

Kungsbacka är Hav möter Lands exempelkommun för undersökningar om hur man kan skapa ett kretslopp av näringsämnen från enskilda avlopp. Av totalt 51 vattenförekomster i Kungsbacka, alltså sjöar, rinnande vatten och kustvatten, så har Vattenmyndigheten ansett att 35 av dem (68 %) har problem med övergödning.

Vi har utrett vilket alternativt återföringssystem för källsorterat toalettavfall som är lämpligt i Kungsbacka kommun, och hur det kan gå till. Rapporten från arbetet beskriver och jämför de tekniker som finns för hygienisering av klosettvatten. Erfarenheter ges från flera kommuner, och lantbruksaspekter belyses.

Rapport
Förutsättningar för kretslopp av avfall från vakuumtoaletter och slutna tankar i Kungsbacka

Dokumentation
Dokumentation från seminariet den 31 maj 2013 i Kungsbacka: Kretslopp och toalettavfall