Organisation

Styrgrupp

I styrgruppen sitter den politiska och administrativa ledningen med deltagare från de tre länderna. De har det strategiska ansvaret och är beslutande. Projektledaren är en obligatorisk medlem i styrgruppen tillsammans med koordinatorer från Sverige och Norge och vid behov ekonomiansvarig.

Styrgruppen sammanträder 1-2 gånger per år i samband med redovisningsperiod, eller oftare vid behov.

Arbetsgrupper 

Projektet består utav fyra olika arbetsgrupper (AG), en för vardera fackområde. I arbetsgrupperna har utpekats en gruppledare utifrån relevant administrativ nivå till arbetsgruppens innehåll. Ledaren är ansvarig för genomförandet av arbetet i gällande arbetsgrupp och för den budget som är avsatt för området. Bemanningen är uttagen utifrån olika kompetensområden och det är endast deltagare i projektet som kan delta i arbetsgrupperna.  

  • Klimat (AG1)
  • Vattenförvaltning och miljöövervakning (AG2)
  • Kust- och havsplanering (AG3)
  • Administration och information (AG4)

Det finns ett tydligt och uttalat samarbete/utbyte mellan arbetsgrupperna. Tillfällen för fysiska möten med syfte att stärka kopplingen mellan grupperna arrangeras i samband med större konferenser. De tre förstnämnda arbetsgrupperna indelas i ett antal temagrupper med ansvar för ett eller flera fokusområden enligt aktivitetsplanen. Arbetsgrupperna sammanträder cirka 4-6 gånger per år. 

Administration och information

I gruppen för administration och information (AG4), sitter projektledaren, koordinatorer från Norge (inklusive stödkoordinatorer) respektive Sverige, ekonomiansvarlig samt kommunikationsansvarig. De fungerar som koordinator/ kontaktpersoner för vart land, samt ansvarar för intern och extern information inom projektet.

Samordningsgruppen

Samordningsgruppen har det löpande driftansvaret för projektet. De ser till att de övergripande målen i projektet blir uppfyllda, att budgeten följs och att alla aktiviteter kommer igång och blir utförda som planerat. Det är också samordningsgruppen som prioriterar och finner alternativa möjligheter i de fall avvikelser måste ske från projektplanen. Samordningsgruppen består av projektledaren, arbetsgruppsledare, ekonomiansvariga, kommunikationsansvarig och koordinatorer. De sammanträder cirka 6 gånger per år.