Vad gömmer sig på Svabergsgrunden?

Svabergsgrunden är en utpost mot det öppna havet, väster om Smögen i Sverige. På Svabergsgrunden är artdiversiteten mycket hög.

I september 2010 genomförde Hav möter Land en undersökning av de marina värdena i området. Undersökningarna genomfördes av Göteborgs universitet i samverkan med Svenska artprojektet. Man har också tagit hjälp av experter från andra universitet. I projektet har deltagit forskare från Danmark, Norge, Sverige, Tyskland och Kanada.

Bägarkorallen Caryophyllia smithiiHittills har totalt 412 arter av ryggradslösa djur identifierats från grunden. Av de funna 412 arterna så återfinns 23 arter i 2010 års svenska rödlista. Ytterligare 11 arter på detta grund kan anses vara ovanliga eller ”speciella”.

Förutom att vara en refug för de arter som har svårighet att finna friska och goda habitat, är Svabergsgrunden också ett område för nyinvandrade arter. Detta medför att skyddsvärdet av Svabergsgrunden måste anses vara högt. Man kan ocksåSjuarmad sprödstjärna, Luidia ciliaris se på dessa grund som ett ”early warning system” när det gäller invasiva arter som finns på den franska atlantkusten och norrut. Dessa arter kan som larver föras med strömmarna just till Svabergsgrunden.

Resultaten från undersökningarna är ett viktigt planeringsunderlag för Länsstyrelsen och andra beslutsfattare, på såväl regional, lokal som nationell nivå, så att området skyddas för aktiviteter som kan skada områdets biologiska värden.

Rapport
Vad gömmer sig på Svabergsgrunden? – resultatet av marinbiologiska undersökningar 2009-2010

Faktablad
Svabergsgrunden – unikt men okänt marint område


Från nyhetsarkivet: Undersökningar vid Svaberget