Planlegging med GIS - geografiske informasjonssystemer

Att distribuera kartor och geodata är ett sätt att kommunicera.
Planlegging med GIS - geografiske informasjonssystemer

En guide till digitala kartunderlag för planering i kust och hav

Hav möter Land har tagit fram en rapport som beskriver en mängd geodata användbara vid planering av kust och hav. Tack vare den kan samhällsplanerare få en bra inblick i vilka geodata som finns tillgängliga och vilka egenskaper och begränsningar som kan vara viktiga att känna till.

För havet finns mer geodata tillgängligt än vad man kanske tror. Främst är karterade eller modellerade underlag för botten- och vattenegenskaper. Det finns också underlag för olika intressen, som transportvägar, ledningar och skyddade områden med värdefulla livsmiljöer.

Inventeringen i denna rapport riktar sig främst till samhällsplanerare.

Rapport
En guide till digitala kartunderlag för planering i kust och hav

Faktablad
Var hittar vi befintliga GIS‐data och hur användbara är de?

Lokalisering av lämpliga områden för musselodling med GIS

Odling av blåmusslor som livsmedel har förekommit i Sverige och framförallt Bohuslän och Västkusten sedan 1970-talet. De gynnsamma naturliga förutsättningar som finns i området i form av temperatur, salthalt, strömmar och tillgång av näringsämnen medför goda förutsättningar för nyetablering av odlingar i kommersiellt syfte.

Hav möter Land har tagit fram en GIS-modell med tillhörande rapport som beskriver en metod att ta fram lämpliga områden för musselodling. Syftet med resultaten är att en kommun eller en länsstyrelse ska kunna få en översiktlig bild över vilka områden som är attraktiva för musselodlare och vilka som inte är det.

Modellen tar fram områden som är anläggningstekniskt lämpliga, där djup, vågexponering och bottenegenskaper gör det lämpligt att anlägga. Dessa tre egenskaper är också de förutsättningar som odlare pekar ut som de viktigaste förutsättningarna för etablering.

Rapport
Framtagande av lämpliga områden för musselodling med GIS

Du kanske också är intresserad av rapporten
Restaurering av övergödda havsvikar med hjälp av miljömusselodling

Kartor för energi, fiske och naturvård

Tre kartor som visar var man använder Kattegat och Skagerrak till energi, fiske respektive naturvård år 2013.

 
Energi

Fiske

Naturvård