Fysisk planering av gränsområde - pilotprojekt Åbyfjorden

En regnig julmarknad, en delad fjord och ett klimatprojekt - hur hänger det ihop? Vi tar det från början.
Åbyfjorden, kommungräns mellan Sotenäs och Lysekil. Foto: Bergslagsbild AB

Åbyfjorden är ett långsmalt vattenområde på gränsen mellan kommunerna Lysekil och Sotenäs. Både vatten och kust omfattas av många lagskydd som ska bevara området, som naturreservat, riksintressen och Natura 2000.

Attraktivt område och avvägningar

I det attraktiva området finns många – och delvis konfliktfyllda – intressen. Därför har våra två kommuner börjat samarbeta för att skapa en helhetssyn på utvecklingen av mark- och vattenområdet, genom att göra en fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden. Den fördjupade översiktsplanen ska fungera som en avvägning / balansering mellan de olika intressena.

Intressena, det kan vara hur personer eller företag vill använda området eller ”allmänna intressen” av friskt vatten, jobbskapande näringsliv eller skydd mot klimatförändringar.

Pilotprojekt för dialog

Det som har varit själva pilotprojektet är att kommunerna har utarbetat metoder och strategier för en bra dialog med samhället, allt inom ramen för den fördjupade översiktsplanen. I planen har vi även gjort avvägningar mellan nyttjande och bevarande av kustvatten, något som ska kunna vara ett stöd för myndigheter på både lokal och regional nivå som arbetar med planering, tillstånd och tillsyn.

Arbetet inletts med att vi tog fram en programhandling för att i ett tidigt skede få in allmänhetens åsikt om hur området kunde utvecklas och bevaras. Vi önskade att alla skulle delta med önskemål och synpunkter, allt från boende och markägare till svampplockare, fiskare och bergsklättrare.

Julmarknader

Först ville vi upplysa allmänheten om att arbetet hadde börjat. Vi medverkade på julmarknader, annonserade, satte upp affischer och skickade brev, allt i ett försök att nå ut till en bredare målgrupp. Första julmarknaden vid djurpark Nordens Ark gick bra, trots dåligt väder. Vi fick positiv respons och en hel del människor kom fram för att diskutera. Andra julmarknaden på Röe gård gick ännu bättre, det var fint väder och väldigt mycket folk, positiv respons och intressanta diskussioner.

Nästa steg var dialogmöten dit vi bjöd föreningar, organisationer och allmänheten via tidningsannonser, webb och affischer. Syftet var att få in kunskap om hur Åbyfjorden och närområdet blev användt och att få in åsikter om hur man ville att det ska utvecklas, bevaras och brukas i framtiden.

Åbyfjorden, Foto: Magnus Karlsson

Klimat en del av Hav möter Land

Men klimatprojekt, var kommer det in? Jo, hela projekt Hav möter Land samarbetar om klimat, vatten och samhällsplanering för Kattegatt och Skagerrak. Klimatet förändrar våra möjligheter att bo och livnära oss här. Kustområden kan förändras, nya djurarter flyttar in och vattenkvaliteten kan skifta. Allt detta kan påverka Åbyfjorden och ställa nya krav på samarbete. En gemensam plan för Åbyfjorden kan ge oss ett exempel på hur fler kan förvalta tillsammans.

Rapport
Medborgardialog i fokus – FÖP Åbyfjorden

Faktablad

 Till nytta för dig

Pilotprojektet och metoderna för dialog kan vara intressant för:

  • Personer eller företag som vill använda området runt kusten
  • Myndigheter som arbetar med kustplanering - kommun, region, fylke, län, nationellt