Hållbart nyttjande av Bratten

Bratten är ett stort område i svensk ekonomisk zon i Skagerrak, som år 2011 föreslogs av Regeringen att ingå i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Området ingår också i OSPARs nätverk av MPAs (Marine Protected Areas).
Toppografi över Brattenområdet

I området finns bland annat branta, djupa hårdbottnar med förekomst av hornkoraller och många andra sällsynta arter. Bratten är ett viktigt fiskeområde för svenska och danska, men även norska, yrkesfiskare. Det förekommer också en del sportfiske härute när vädret tillåter.

Fiskeregleringar i Bratten

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till fiskeregleringar i Natura 2000-området Bratten, i svensk ekonomisk zon i Skagerrak, för att säkerställa att de stora marina naturvärdena i området ska finnas kvar även i framtiden. Förslagen är också framtagna för att möta Sveriges åtaganden inom OSPAR och Havsmiljödirektivet (MSFD), eftersom området också ingår i OSPAR-konventionens nätverk av skyddade områden, så kallade MPAs (Marine Protected Areas).

Förslaget till fiskeregleringar har tagits fram i en omfattande dialog med både företrädare för yrkesfisket, sportfisket, olika myndigheter och forskningsinstitutioner från Sverige, Norge och Danmark. Företrädare för naturvårdsorganisationer har bjudits in för att lämna synpunkter på förslagen. Läs mer om förslaget i rapporten:
Förslag till fiskeregleringar i Bratten

Under oktober 2013 var förslagen ute på remiss, här kan du läsa sammanställningen av inkomna remissvar.

Eftersom Länsstyrelsen inte själva kan besluta om fiskeregleringar ute i svensk ekonomisk zon har en hemställan med begäran om inrättande av fiskeregleringar i Bratten skickats till Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

Inventeringar med droppkamera i Bratten

I september 2013 gjorde MMT Sweden AB en marinbiologisk inventering med droppkamera i delar av den djupa ravinen och i utvalda så kallade pockmarks i Bratten, på uppdrag av Länsstyrelsen. Inventeringen syftade till att beskriva den biologiska mångfalden i området, främst med avseende på större organismer, till exempel hornkoraller, svampdjur, tagghudingar, kräftdjur och fisk. Dessutom har eventuell påverkan från olika typer av fiskeredskap karterats och märkts ut. Resultat finns sammanställt i två rapporter:

Marinbiologisk inventering i Brattens djupravin

Droppkamerainventering och multibeam-mätningar av pockmarks vid Bratten

Pilotprojekt

Arbetet med att ta fram en förvaltningsplan för Bratten har drivits som ett pilotprojekt inom Hav möter Land. Inom projektet har personer från både myndigheter och forsknings­institutioner från Sverige, Norge och Danmark deltagit. Förvaltningsplanen behandlar hur man ska kunna fortsätta nyttja området utan att de höga naturvärdena skadas. 
Arbetsgruppen har under arbetets gång haft flera möten med både yrkesfiskare och sportfiskare för att diskutera ett hållbart fiske i området.

 Karta över Brattenområdet

Karta över Brattenområdet