Blekinge län

Här finns geodata från Länsstyrelsen i Blekinge län att ladda ned. Geodataskikten är i shapefil-format i SWEREF99TM med tillhörande metadatafil i xml-format.

Vid frågor kring innehållet i geodatafilerna hänvisar vi i första hand till respektive informationsförvaltare som ni finner i metadatafilen, alternativt till länets GIS-samordnare.

 

Datamängd Beskrivning Datum
LstK Bevarandeplan för odlingslandskapetFilen innehåller en samlad redovisning av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden i länet.

 2014-05-21

LstK DammregisterUttag från Länsstyrelsens dammregister. 2014-05-21
LstK Ekologiskt känsliga områden Mark - och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så påverka områdenas karaktär. MB 3 kap 3 §.  2014-05-21
LstK Flottning - linje Dokumentation av vattendragsanknutna kulturmiljöer vid Mörrumsån, Mieån, Bräkneån och Lyckebyån. Inventering 2005-2008 2014-05-27
LstK Flottning - yta  Dokumentation av vattendragsanknutna kulturmiljöer vid Mörrumsån, Mieån, Bräkneån och Lyckebyån. Inventering 2005-2008  2014-05-27
LstK Jordförvärvstillstånd  Församlingar i Blekinge som kräver jordförvärvstillstånd. SFS 2005:522.   2014-05-21
LstK Kvarnruiner  Dokumentation av vattendragsanknutna kulturmiljöer vid Mörrumsån, Mieån, Bräkneån och Lyckebyån. Inventering 2005-2008.  2014-05-27
LstK Regionalt Kulturminnesvårdsprogram Innehåller de områden i Blekinge, som ingår i kulturminnesvårdsprogrammet. 2014-05-27
LstK Regionalt värdefulla vatten  Regionallt värdefulla vatten utpekade av naturvårds- och miljöövervakningsfunktionerna.2014-05-21
LstK Skyddsvärda träd  Skyddsvärda träd i Blekinge län, Länsstyrelsens inventering. Inventeringen pågår och skiktet uppdateras kontinuerligt.  2014-05-21
LstK Stora opåverkade områden Filen innehåller regionalt underlagsmaterial för stora opåverkade områden. Mb 3 kap 2 §.  2014-05-21
LstK Vattendragsinventering övrigt - punkt Dokumentation av vattendragsanknutna kulturmiljöer vid Mörrumsån, Mieån, Bräkneån och Lyckebyån. Inventering 2005-2008.  2014-05-27
LstK Vattendragsinventering övrigt - yta  Dokumentation av vattendragsanknutna kulturmiljöer vid Mörrumsån, Mieån, Bräkneån och Lyckebyån. Inventering 2005-2008.  2014-05-27
LstK Säkerhetsnivåer för byggande i låglänta områden Underlaget illustrerar översvämningsområden vid olika vattenstånd. Nivåerna 3,0 m och 2,5 m utgör säkerhetsnivåer för byggande i låglänta områden i Blekinge enligt Länsstyrelsens riktlinjer. Nivån 1 m visar högsta medelvattenstånd år 2100.  2015-06-30