WMS-tjänster från Länsstyrelserna

Denna sida beskriver de WMS-tjänster som Länsstyrelserna erbjuder

En WMS-tjänst (WebMapService) är en ISO-standard (ISO 19128) och som följer specifikationer i OGC Open Geospatial Consortium. Du skall kunna ansluta en WMS i exempelvis ditt desktopGIS (med rätt version och rätt konfiguration av exempelvis Geosecma, MapInfo, ArcGIS, GeoMedia, Cadcorp m fl - se lista med kompatibla produkter).

Villkor för användande av Länsstyrelsens WMS-tjänster:

  • Nyttjande av Länsstyrelsernas WMS-tjänster i egna interna applikationer tillsammans med dina lokala geodata är fritt
  • Nyttjande av Länsstyrelsernas WMS-tjänster i externa applikationer, trycksaker etc. är fritt om källa anges - © Länsstyrelsen

 

Namn

Innehåll

INSPIRE, Miljöförvaltningsanläggningar (SE.US)Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. Tjänsten innehåller avloppsreningsanläggningar samt behandling av avfall med status Drift, Planerad, ej igångsatt, efterbehandling i Miljöreda. Respektive länsstyrelse ansvarar för informationen om anläggningar i sitt län. Källa: Länsstyrelsernas handläggninssystem (miljöreda) för tillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Länk till WMS-tjänst

INSPIRE, Område med särskild förvaltning (SE.AM)Tjänsten innehåller: Musselvatten; Kustvattenområden som ingår i Länsstyrelsens förteckning över musselvatten som skall skyddas enligt enligt förordningen (SFS 2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Områdena baseras på SMHI:s Havsområdesregister version 2007. Miljöriskområden; Lagrum: Miljöbalken 10 kap. 15§ alt. 10§ (lydelse före 1 augusti 2007) Ett miljösriskområde är ett mark eller vattenområde som är så allvarligt förorenat att det med hänsyn till riskerna för männsikornas hälsa och miljön är nödvändigt att besluta om begränsningar i markanvändningen eller andra försiktighetsmått. Inom den primära, inre, zonen gäller generellt mer restriktioner än inom den sekundära, yttre, zonen.

Länk till WMS-tjänst

INSPIRE, Produktions- och industrianläggningar (SE.PF)Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. Tjänsten innehåller täkter, Tillverkningsindustrier samt el- och energianläggningar med status Drift, Planerad, ej igångsatt, efterbehandling i Miljöreda. Respektive länsstyrelse ansvarar för informationen om anläggningar i sitt län. Källa: Länsstyrelsernas handläggninssystem (miljöreda) för tillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Länk till WMS-tjänst

Länsstyrelsen Stockholm -
Buller i Stockholms län
Tjänsten innehåller bullerkartering och bullerrelaterad information från ett antal kommuner i Stockholms Län.

Länk till WMS-tjänst

Länsstyrelsen i Stockholm – Planeringsunderlag

Innehållet i karttjänsten är avsedd för användare verksamma i Stockholms län.  Innehållet i tjänsten är i första hand grupperad efter rättsverkan och i andra hand efter ämne. Tjänsten innehåller ett hundratal kartskikt rörande allt från bestämmelser, inventeringar till skikt över åtgärder och planer. Underlagen i länskartan motsvarar delar av de underlag som länsstyrelsen använder i ärendehandläggningen.

  • Bestämmelser
  • Riksintressen (3 och 4 kap miljöbalken)
  • Vatten (markavvattningsföretag, djupkartor)
  • Hälsa och säkerhet (regional bullerkarta)
  • TMR's RUFS 2010 kartlager

Läs mer om innehållet

Länk till WMS-tjänst del 1

Länk till WMS-tjänst del 2

Länsstyrelsen i Stockholm – Geodata 1

Geodata från Länsstyrelsen i Stockholm Del 1 av 3

Läs mer om innehållet

Länk till WMS-tjänst

 

Länsstyrelsen i Stockholm – Geodata 2 

Geodata från Länsstyrelsen i Stockholm Del 2 av 3 

Läs mer om innehållet  

 

Länsstyrelsen i Stockholm – Geodata 3 

Geodata från Länsstyrelsen i Stockholm Del 3 av 3 

Läs mer om innehållet 

Länk till WMS-tjänst

  

Länsstyrelsen Västra Götaland – Strandskydd

Strandskydd inom Västra Götalands län. Inkluderar utvidgat strandskydd (>100 m från strandlinjen) beslutat dec 2014, och strandskydd upp till 100 m från strandlinjen. Digitalisering och kartor gjorda i skala 1:10 000, tolkning av gränserna ska därför göras i samma skala. Kvalitetsförbättringar och rättningar av geodatat kommer att göras.

Länk till WMS-tjänst

 

Länsstyrelsen Västerbotten - Vatteninformation

Tjänsten innehåller inventeringar av dammar och vägövergångar över vatten och vattendrag samt biotopkartering i vattendrag i Västerbottens län.

Läs mer om innehållet

Länk till WMS-tjänst

 

Länsstyrelsen Östergötland - Natur och friluftsinventeringar

Natur och friluftsinventeringar i Östergötlands län som kan vara av intresse som beslutsunderlag vid bedömning av naturvårdsärenden i skogsmiljö

Länk till WMS-tjänst

 

Länsstyrelsen Östergötland - VattenarkivVattenarkivet är offentliga handlingar över dikningsföretag, sjösänkningar och andra markavvattningsföretag som genomfördes mellan 1841 och 1989. Dessa handlingr förvaras i Länsstyrelsens arkiv och görs här tillgängliga som öppna data. Arkivet består av två datamängder.
- Geodata i form av tre kartskikt, ett med de avvattnade områden, de så kallade båtnadsområdena, ett med mittpunkten för båtnadsområdet och ett påbörjat kartlager med själva dikena och kulvertar.
- Ett fillager med orginalkartor och akter från arkivet. Dessa nås via ett webb-baserat fillager.  Fillagret nås via en webb-baserad filhanterare och i Geodatans lager med ytor (polygoner) finns direktlänkar in fillagret.


Miljödata

Miljöreda, EBH-stödet, Åtgärder i vatten och Biotopkarteringsdatabasen.

Läs mer om innehållet
Länk till WMS-tjänst

 

Riksintressen -
Nya tjänster finns,
se Nyhetssidan
Riksintressen finns nu som flera tjänster och finns att hitta via Geodatakatalogen. Se Nyhetssidan för mer information.

--- Länk till Geodatakatalogen --

Skyddade områden

(tjänsten är stängd sedan 1 juli 2014!)
Djur- och växtskyddsområden, Kulturreservat, Nationalparker och Naturreservat.

Dessa datamängder tillhandahålls av Naturvårdsverket, läs mer på deras Miljödataportal.

VISS, Vattenförekomster 2004-2009Vattenförekomster från VISS som innehåller kvalitetsfaktorer, miljöproblem, riskklassningar och statusklassningar från den första cykeln i vattenförvaltningen (2004-2009).

Länk till WMS-tjänst

VISS, Vattenförekomster, kvalitetsfaktorerVattenförekomster med klassningar från VISS, innehåller kvalitetsfaktorer för ekologisk och kemisk status för ytvatten samt kvalitetsfaktorer för grundvatten. Lager grupperade på de olika faktorerna. Tjänsterna uppdateras kontinuerligt.

Länk till WMS-tjänst

VISS, Vattenförekomster, miljökvalitetsnormerVattenförekomster med klassningar från VISS, innehåller miljökvalitetsnormer för ekologisk, kemisk och kvantitativ status med kvalitetskrav samt tidpunkt. Lager grupperade på status. Tjänsterna uppdateras kontinuerligt.

Länk till WMS-tjänst

VISS, Vattenförekomster, miljöproblemVattenförekomster med klassningar från VISS med avseende på de olika miljöproblemen Övergödning, Miljögifter exklusive kvicksilver, Morfologiska förändringar, Försurning, Vattenuttag, Flödesförändringar och Kontinuitetsförändringar. Tjänsterna uppdateras kontinuerligt.

Länk till WMS-tjänst

VISS, Vattenförekomster, riskklassningarVattenförekomster med riskklassningar från VISS. Innehåller riskklassningar av ekologisk, kemisk och kvantitativ status inte uppnås 2015. Tjänsterna uppdateras kontinuerligt.

Länk till WMS-tjänst

VISS, Vattenförekomster, statusklassningarVattenförekomster med statusklassningar från VISS, visar ekologisk och kemisk (exklusive kvicksilver) status för ytvatten samt kemisk och kvantitativ status för grundvatten. Tjänsterna uppdateras kontinuerligt.

Länk till WMS-tjänst

VISS, Övervakningsstationer

Övervakningsstationer för alla typer av vattenkategorier som finns registrerade i VISS. Innehåller bland annat stationer från nationell och regional miljöövervakning, kalkeffektuppföljning, samordnad recipientkontroll och recipientkotroll. Tjänsten visar i olika grupper upp vilka stationer som mäter vilka kvalitetsfaktorer, i vilken vattenkategori, om det finns skyddade områden, om de används för internationell rapportering eller ramdirektivet för vatten. WMS:en visar ej upp de stationer som är inmatade som hemliga i VISS.

Länk till WMS-tjänst

 Teknisk support