Fiskeavgiftsmedel

Vid prövning av vattenverksamheter i miljödomstolen kan domstolen som villkor föreskriva om fiskeavgifter som kompensation för fiskeskada. Denna möjlighet fanns även vid tidigare lagstiftning. Vanligast är särskilda fiskeavgifter som kan användas för fiskevårdsåtgärder i det berörda vattensystemet om inget särskilt anges i domen eller tillståndet. Fiskeavgiftsmedlen avsätts på ett räntebärande konto som administreras av Länsstyrelsen. För vissa medel ligger beslutanderätten hos länsstyrelsen i berört län och för vissa på de tre länsstyrelser där Fiskeutredningsgruppen finns. Medlen används oftast till fiskvägar, biotopvård och utsättning av fisk.

Bestämmelserna om fiskeavgiftsmedel finns i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter. Enligt den förstnämnda lagen kan fiskeavgiftsmedel vara allmänna enligt 6§, och förvaltas då av Havs och Vattenmyndigheten för främjande av fisket i hela landet, eller särskilda enligt 5§ som är riktade till geografiskt avgränsat områden och åtgärder.  

För att veta mera om eventuella tillgängliga fiskeavgiftsmedel i just ditt vattenområde, ta kontakt med någon av våra medarbetare till höger.

Läs mera