Storsatsning på resfria möten i projektet, Vi möts resfritt.

Projektet, Vi möts resfritt, är en samverkan mellan alla Dalarnas 15 kommuner i en utbildningsinsats för resfria möten. Det övergripande syftet är att få alla deltagande kommuners anställda att känna till och bruka där det möjligt, resfria möten.

Effektmålet är att till 2015 minska transporter till resor med 20 % (1 580 MWh) och till 2020 med 40 % (3 160 MWh). I relationen med Energimyndigheten avslutas projektet, Vi möts resfritt, vid årsskiftet 2014-2015. Projektet fortsätter i egen regi under våren 2015, för att gå in i en ren förvaltningsfas hösten 2015. I förvaltningsfasen kommer det även fortsättningsvis att bedrivas en central styrning av resfria möten för att följa upp vilka resultat som på sikt kan erhållas. Projektet har som huvudsyften att spara energi, reducera reskostnader, skapa en infrastruktur för nya samarbeten och öka tillgängligheten via digitala möten. Projektet har också betonat helheten, inte bara utrustning och lokaler, utan alla moment som bygger upp en framgångsrik och frekvent användning av digitala mötesformer.

En viktig del av projektet har varit utbildning. Utbildningen består av två huvuddelar; en mötesagentutbildning med uppföljningsmöte med web och en slutanvändarutbildning i varje kommun. I dagsläget har ca 100 agenter utbildats och varje agent ska i sin tur utbilda medarbetare i den egna kommunen, totalt ca 1 800 personer. Mötesagentutbildningen har bestått av två moment. En färdighetsinriktad del, som Telia ansvarar för och en del som genomförts av den egna projektkonsulten och som behandlar projektet och vad som skall åstadkommas och hur infrastrukturen skall fungera. I den senare delen presenteras också hur slutanvändarutbildningen kan genomföras på hemmaplan. TV, radio, tidningar, magasin och filmer har uppmärksammat projektet, förmodligen beroende på samarbetet och storskaligheten.

Vi har använt lite mer central projektkraft än vad vi trodde var nödvändigt. Detta för att åstadkomma stordriftsfördelar, men också för att i samspel med kommunerna få tillräcklig fart på projektet. Telias plattformsbyte har försenat vår klarsignal att påbörja sekundär-utbildningen, men utanför den strukturerade utbildningen har spontan utbildning skett, så att många genom ”learning by doing” börjat använda systemet.

Statistik från Telia styrker detta påstående då hela 1 174 mötestillfällen har ägt rum i videorummen under 2014. Vi kan redan se fler goda exempel på där tekniken används och att slutanvändningen kommit igång på allvar. Några exempel är vårdplanerings-samtal där personal i den egna kommunen kommunicerar med patient och vårdpersonal på vårdande sjukhus, rektor på centralorten som via jabbrar[1] kommunicerar med flera förskoleenheter samtidigt, driftpersonal från olika orter inom samma kommun som tidigare haft veckovisa fysiska möten men som nu träffas via video, kommunnätverk inom olika nätverk som träffas via video och jabbrar och web-möten som ersätter fysiska möten vid exempelvis konsulttjänster.

Nyhetssändningen från Regionala nyheterna i nov.2013