Remiss av Regional energi- och klimatstrategi - På väg mot ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045


Remissen avser den fjärde regionala energi- och klimatstrategin i ordningen och är framtagen i samverkan med aktörer i Energiintelligent Dalarna. Strategin är en övergripande vägvisande strategi och innehåller inga åtgärder

Ni får härmed möjlighet att lämna synpunkter på den regionala energi och klimatstrategin.

Ni finner ett följebrev till remissen här.

Remissversionen av strategin, På väg mot ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045, finns tillgänglig här.

Remissen avser den fjärde regionala energi- och klimatstrategin i ordningen och är framtagen i samverkan med aktörer i Energiintelligent Dalarna. Strategin är en övergripande vägvisande strategi och innehåller inga åtgärder. Åtgärder inom området återfinns i åtgärdsprogrammet för miljömålen 2018-2022 samt i handlingsplanen för klimat- och miljöperspektivet i Dalarnas tillväxtarbete 2017-2020. Strategin syftar till att påvisa våra gemensamma principer och prioriteringar samt vad vi särskilt vill samarbeta kring under de kommande åren.

Remissyttranden ska vara Länsstyrelsen Dalarna tillhanda senast 20/5 - 2019

Vi ser gärna att ni särskilt bedömer och lämnar synpunkter på följande frågor:

  1. Vilka områden kan er organisation medverka inom för att bidra till att nå målen till 2045?
  2. Vilka möjligheter och hinder bedömer ni är störst i er bransch/organisation?
  3. Vad ser ni är viktigast att lyfta i det fortsatta arbete med färdplaner?

Svar skickas underskrivet per mejl eller post. Ange Diarienummer 425-2541-2019.

Mejladress är: dalarna@lansstyrelsen.se.

Postadress är: Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun.

Remissvar och remissammanställning kan komma att publiceras.

Vi ser fram emot era synpunkter