Workshop om infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel

Sommaren 2017 antogs nya nationella klimatmål, bland annat ett mål om att utsläppen i transportsektorn ska minska med 70 % till 2030. En del av lösningen är ökad användning av el och förnybara drivmedel. Workshopen syftade till att öka kunskaperna om befintlig infrastruktur i länet samt diskutera vilken infrastruktur som behvöer byggas ut. Presentationer och resultat hittar ni här.

Sommaren 2017 antogs nya nationella klimatmål, bland annat ett mål om att utsläppen i transportsektorn ska minska med 70 % till 2030.

För att uppnå detta mål krävs satsningar på ett transportsnålt samhälle, energieffektiviseringar samt en ökad användning av förnybara bränslen. En viktig förutsättning för att få till stånd en förändring är att en tillfredställande infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel finns på plats. Som ett led i detta har länsstyrelserna fått i uppdrag att ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel.

Workshopen syftade till att öka kunskaperna om befintlig infrastruktur i länet samt diskutera vilken infrastruktur som behvöer byggas ut.

Workshopen vände sig till aktörer som på olika sätt arbetar med utbyggnad av infrastruktur; energibolag, drivmedelsbolag, berörda tjänstemän och politiker i länets kommuner, samt berörda branschorganisationer och intresseföreningar.

15 personer deltog fysiskt på workshopen och två deltog via Skype.

Mötet filmades via en skype inspelning.​