Skånska kommuner blir energieffektiva genom inköpsprocessen

Skånska kommunerna har samverkat för att bättre ta till vara möjligheten att ställa energikrav i samband med upphandlingar. Genom att arbeta med stöd både av experter och av kollegor inom den egna organisationen liksom från andra kommuner, har man utvecklat arbetet med energieffektivisering genom upphandling. Projektägare var länsstyrelsen och projektet genomfördes i samarbete med Hållbar Utveckling Skåne.
Workshop i Malmö

Projektet har använt sig av en utbildningsinsats som består av tre implementeringslabb. Under implementeringslabben utforskade och delade deltagarna kunskap och erfarenheter om energieffektivisering genom upphandling med varandra. I perioden till nästa labb-tillfälle fick deltagarna med sig uppgifter att lösa på plats i den egna verksamheten.

De upphandlingar kommunerna valde att fokusera på handlade om fastigheter och transporter. Kommunerna har under projektet även utvecklat strategier och policydokument för upphandling, som ska ge stöd till alla som arbetar med detta.

Under arbetet har svårigheter, så kallade flaskhalsar, tagits upp för att sedan leta rätt på olika typer av lösningar. Frågor som behandlats är: avsaknad av samarbete mellan kommunens olika förvaltningar, saknad tydlig struktur i inköpsprocessen, policys och riktlinjer följs inte samt svårigheter med uppföljning. En handledning har tagits fram för andra som vill genomföra liknande projekt. Handledningen har anpassats efter projektdeltagares utvärdering av själva processen. Länk till handledningsmaterialet på Länsstyrelsen Skånes hemsida.