Länsstyrelsernas synpunkter på utredningen "Fossilfrihet på väg"

I december 2013 presenterades utredningen om hur Sverige ska nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Utredningen är kopplad till regeringens vision om ett klimatneutralt Sverige år 2050. Remisstiden för utredningen gick ut den 19e maj.
Bild: Björn Olsson

Länsstyrelsen Stockholm, Västra Götaland, Dalarna och Norrbotten, som svarat på remisset, är positiva till merparten av utredningens bedömningar och har bland annat följande synpunkter:

  • Delar uppfattningen att den nationella transportplanen 2014-2025 bör revideras. Eftersom den nationella transportplanen styr länstransportplanerna är det viktigt att denna revidering sker skyndsamt.
  • Genomför förslagen om stadsmiljömål och stadsmiljöprogram, men utöka avsatt summa för stöd för att uppnå stadsplaneringens fulla potential.
  • Plan- och bygglagen behöver omformuleras så att minska biltrafik blir en överprövningsgrund. 
  • Upprätta en samlad tidsplan för genomförande av utredningens förslag.

Stockholms remiss

Jämtlands remiss

Norrbottens remiss

Dalarnas remiss