Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050?

Idag orsakar medelsvenskens konsumtion av livsmedel utsläpp av växthusgaser på runt två ton per person och år. Det är lika mycket vi totalt kan släppa ut per person i ett globalt perspektiv
år 2050 om koncentrationen av växthusgaser i atmosfären inte ska öka till en nivå som blir farlig.

Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket har alla arbetat med hållbar produktion och konsumtion av livsmedel utifrån olika aspekter. Tillsammans har dessa myndigheter nu tagit fram ett diskussionsunderlag som visar hur Jordbrukssektorn kan till ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050.

Enligt detta underlag skulle en övergång till enbart förnybara energikällor innebära att utsläppen år 2050 blev 30 procent lägre än i referensscenariot och en kombination av fossilfritt jordbruk och tekniska åtgärder skulle kunna minska växthusgasutsläppen från livsmedelskonsumtionen med 45 procent.

Underlaget är resultat av en workshop med personer som har särskild kunskap om klimatpåverkan av livsmedelskonsumtion och livsmedelsproduktion.

Läs mer