Guldkornen klara för spridning!

Idag genomförs många snarlika projekt inom energi- och klimatområdet, men projektens spridningspotential utvärderas sällan. Under hösten 2014 har LEKS tillsammans med WSP Environmental och Trivector genomfört en analys av energiomställningsprojekt som genomförts av länsstyrelserna.

Arbetets syfte har varit att identifiera en handfull goda exempel på kostnadseffektivt energi- och klimatarbete som har goda förutsättningar att spridas och genomföras i många län. Genom att arbeta med tydliga kriterier och en tydlig urvalsprocess har tre guldkorn inom området transporter och fyra guldkorn inom området energieffektivisering valts ut för att lyftas fram som goda exempel.

De utvalda projekten har alla en genomarbetad dokumentation av processen, utvecklade metoder för uppföljning och utvärdering, redovisningar av faktiska eller potentiella energibesparingar samt god kostnadseffektivitet. Det är vår förhoppning att dessa projekt sprids och genomförs i många delar av Sverige.

Guldkornsprojekt inom Energieffektivisering WSP kortversion.pdf

Guldkornsprojet inom Transporter Trivector kortversion.pdf