Ett ambitiöst och framgångsrikt energi- och klimatarbete i Sverige

Länsstyrelserna har i uppdrag att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Flera av länsstyrelsernas verksamheter berörs av uppdraget.

Det handlar om näringslivsutveckling, miljöprövning, tillsyn och tillsynsvägledning, landsbygdsutveckling markanvändning och fysisk planering.

Regional information om länsstyrelsernas arbete finns på respektive länsstyrelses webbplats.

Navet i regional och nationell samverkan

En bred samverkan i arbetet är en förutsättning, både inom och mellan länsstyrelserna, liksom med en rad externa parter på regional och nationell nivå.

Länsstyrelserna har en nyckelroll i att samordna och leda det regionala arbetet för att genomföra Sveriges energi- och klimatpolitik genom:

  • Regionala energi- och klimatstrategier
  • Kanal mellan nationella nivån (Departement och centrala myndigheter) och lokal nivå.
  • Regionalt förankrade åtgärdsprogram för ökad utvinning av förnybar energi, minskade utsläpp av växthusgaser och energieffektivisering,
  • Aktiv dialog för att främja samordning mellan aktörer i regionen, 
  • Samordning mellan aktörer i regionen för att bidra till effektiva åtgärder och synergieffekter mellan olika aktörers åtgärder.
  • Information om olika statliga stöd
  
  
Description
  
  
  
  
Inspiration/energi/sv/PublishingImages/KUNSKAPSUNDERLAG.png
/energi/sv/inspiration/Sidor/default.aspxIn page navigation
Råd och ekonomiskt stöd/energi/sv/PublishingImages/RADOCHEKONOMISKTSToD.png
/energi/sv/rad-och-ekonomiskt-stod/Sidor/default.aspxIn page navigation
Regionala strategier/energi/sv/PublishingImages/regionala%20Strategier.png
/energi/sv/strategier/Sidor/default.aspxIn page navigation
Statistik/energi/sv/PublishingImages/statistik.png
/energi/sv/statistik/Sidor/default.aspxIn page navigation
Kontakt/energi/sv/PublishingImages/kontakt.png
/energi/sv/kontak/Sidor/default.aspxIn page navigation