För ett framgångsrikt energi- och klimatarbete i Sverige

Länsstyrelserna har i uppdrag att främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik för energiomställning och minskad klimatpåverkan.

Flera av länsstyrelsernas verksamheter berörs av uppdraget. Det handlar om näringslivsutveckling, miljöprövning, tillsyn och tillsynsvägledning, landsbygdsutveckling, markanvändning och fysisk planering.

Länsstyrelserna har en nyckelroll i att samordna och leda det regionala arbetet för att genomföra Sveriges energi- och klimatpolitik. Det gör vi bland annat genom att:  

  • arbeta fram regionala energi- och klimatstrategier
  • vara en kanal mellan den nationella nivån (departement och centrala myndigheter) och den lokala nivån.
  • ta fram regionalt förankrade åtgärdsprogram för att öka användningen av förnybar energi, minska utsläpp av växthusgaser och energieffektivisering.
  • samordna aktörer i regionen för att bidra till effektiva åtgärder och synergieffekter mellan olika aktörers åtgärder.
  • informera om olika statliga stöd
  
  
Description
  
  
  
  
Inspiration/energi/sv/PublishingImages/KUNSKAPSUNDERLAG.png
/energi/sv/inspiration/Sidor/default.aspxIn page navigation
Råd och ekonomiskt stöd/energi/sv/PublishingImages/RADOCHEKONOMISKTSToD.png
/energi/sv/rad-och-ekonomiskt-stod/Sidor/default.aspxIn page navigation
Regionala strategier/energi/sv/PublishingImages/regionala%20Strategier.png
/energi/sv/strategier/Sidor/default.aspxIn page navigation
Statistik/energi/sv/PublishingImages/statistik.png
/energi/sv/statistik/Sidor/default.aspxIn page navigation
Kontakt/energi/sv/PublishingImages/kontakt.png
/energi/sv/kontak/Sidor/default.aspxIn page navigation