Minska utsläppen: Stöd till klimatinvesteringar

Har du en idé, liten som stor, på en åtgärd för att minska din organisations klimatpåverkan? Då kan ni från kommuner, företag eller organisationer söka medel från klimatinvesteringsstödet. Första ansökningstillfället är den 15 september

Genom smarta och innovativa lösningar kan vi öka takten i omställningen till ett mer klimatsmart samhälle. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att i samverkan med centrala myndigheter hantera ett nytt stöd för lokala klimatinvesteringar. Stödet ska stärka det regionala klimatarbetet och är en del av regeringens vårbudget. 2015 ska 125 miljoner kronor fördelas. För perioden 2016 till 2018 aviseras ytterligare 600 miljoner kronor årligen.  

Vad ska klimatsatsningarna gå till?

Stödet ska gå till klimatåtgärder på lokal och regional nivå. De investerade medlen ska ge största möjliga klimateffekt och det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppen i Sverige. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och påverkan på andra miljömål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter.  

Exempel på åtgärder

Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatinvesteringar inom till exempel transport, livsmedelshantering, bostäder, stadsbyggnad och energi. Exempelvis  går det att söka stöd  för laddstationer för elfordon vid större arbetsplatser eller besöksmål.  Andra satsningar kan handla om att ta tillvara mer restvärme eller ställa om till förnybar energi och klimateffektiva transporter.  

Hur söker man?

Sista datum för första ansökningsomgången var den 15 september. Den digitala tjänsten för ansökan är stängd för uppdatering och planeras att öppna igen den 1 november.

Obs. Varje länsstyrelse har utsett egna kontaktpersoner som svarar på era förfrågningar. Mer information om stödet finns på Naturvårdsverkets hemsida.