Jämtlands län ska bli fossilbränslefritt och ledande exportör av förnybar energi

Länsstyrelsen och Regionförbundet i Jämtlands län antog i juni 2014 en ny klimatstrategi för länet. Visionen är att länet är fossilbränslefritt och nationellt ledande exportör av förnyelsebar energi år 2030.
transportutmaningen

Klimatstrategi för Jämtlands län 2014–2020 visar hur länet kan samarbeta i denna viktiga utvecklingsfråga. Den tydliggör också kopplingen till andra planer och program i länet. Strategin innehåller konkreta förslag på åtgärder för att göra länet fossilbränslefritt, till en ledande exportör av förnyelsebar energi och mindre sårbar för klimatförändringar i dag och i framtiden.  

2009 togs den första energi- och klimatstrategin för länet fram. Den strategin ersätts nu av Klimatstrategi för Jämtlands län 2014–2020.  

– Klimatstrategin och tillhörande åtgärdsplaner har tagits fram i bred samverkan med kommunerna och andra regionala aktörer. Processen påbörjades 2011 med Fossilbränslefritt 2030-dialogerna. Den har skapat förståelse för vad energiomställning och klimatanpassning innebär rent konkret samt vilka de största utmaningarna och möjligheterna är i just vårt län, säger Elin Andersson, klimatsamordnare vid Länsstyrelsen.  

Den klimatanalys som Länsstyrelsen låtit SMHI göra visar att Jämtlands län år 2100 kan få en medeltemperatur på cirka 4 grader Celsius varmare än normaltemperaturen och hur nederbörd och vindar påverkas. I strategin beskrivs vilken påverkan det får på jordbruk, skogsbruk, turism och andra näringar.  

– Klimatförändringarna är en realitet vi måste anpassa oss till och helst bör vi ligga ett steg före, säger Elin Andersson.  

– Samtidigt som klimatutsläppen minskas så har länet en möjlighet att skapa nya arbetstillfällen. Visionen är att länet är en fossilbränslefri region 2030, samtidigt som länet är nationellt ledande exportör av förnyelsebar energi, säger Jimmy Nilsson, energisamordnare vid Länsstyrelsen.

Länk till klimatstartegin