Effektiva hemtjänstresor i Jönköpings län

I Jönköpings län finns strategiska mål för att minska länets klimatpåverkan och det krävs långtgående och kraftfulla insatser för att klara uppsatta klimatmål. En del i arbetet har varit projektet Effektiva hemtjänstresor som nu har avslutats, med flera spännande resultat som följd. Syftet med projektet var att öppna upp för möjligheten till målmedveten samverkan inom och mellan länets kommuner för mer energieffektiva transporter, för att på så vis driva energieffektiviseringsarbetet framåt.

Ett mål i projektet var att energieffektivisera resorna inom länets hemtjänstverksamheter och ett antal pilotkommuner utsågs för att särskilt ta sig an denna uppgift. Som resultat kan nämnas bland annat införandet av nyckelfri hemtjänst, införandet av ruttoptimeringssystem, provkörning av elfordon och att bensin- eller dieseldrivna bilar ersatts med elcyklar eller elfordon.

Olika nätverksträffar och seminarier har ägt rum där erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner bidragit till att sprida goda idéer mellan kommuner. I samband med Klimatveckan i maj 2014 anordnades ett seminarium dit vårdpersonal, planerare och chefer inom hemtjänsten, samt äldreomsorgens chefer och politiker från hela länet bjöds in. Dagen innebar en möjlighet för samtliga att ta del av pilotkommunernas erfarenheter, presentationer gavs även av Trafikverket, Green Charge Sydost och Miljöfordon Syd.

En särskilt uppskattad aktivitet under dagen var demonstration och provkörning av elfordon. Under dagen lyftes flera viktiga tankar och förhoppningen är att det värdefulla arbete som idag finns ute i hemtjänstverksamheterna lever vidare, sprids och utvecklas ytterligare.

Läs mer