Ovårdade tomter och byggnader

Det är fastighetsägarens ansvar att hålla sin fastighet i vårdat skick. Byggnader ska underhållas och tomter ska skötas. Byggnadsnämnden är den myndighet som har tillsyn över att fastighetsägare håller sina byggnader, byggnadsverk och tomter i vårdat skick.

Byggnadsverk

Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras. En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2–4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål.
8 kap 14 § plan- och bygglagen.
Lag (2011:335).

Tomter

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Om det på tomten finns en anordning som är avsedd att uppfylla kraven i 9 §, ska den i skälig utsträckning hållas i sådant skick att den fyller sitt ändamål. Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas. Byggnadsnämnden får besluta att det ska planteras på tomten och att befintlig växtlighet på tomten ska bevaras, om det behövs för att uppfylla kraven i första stycket.
8 kap 15 § plan- och bygglagen

OBS! Detta gäller både för bebyggda OCH obebyggda tomter!

Underhåll

En eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Underhåll bör ske på så sätt att byggnadsverkets lämplighet upprätthålls och byggnadsverkets tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Byggnadens funktioner i olika hänseenden ska inte påtagligt försämras i förhållande till vad som ursprungligen krävdes.

Tillsyn

En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följ en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagen tillämpningsområde. (11 kap 5§ plan- och bygglagen)

Enligt 8 kap 2§ plan- och byggförordningen ansvarar byggnadsnämnden för tillsynen över att:

  1. byggherren fullgör sina skyldigheter enligt PBL och föreskrifter i anslutning till lagen, och 
  2. bestämmelserna i 8 kap 1-18 och 24-26 §§ samt 9 och 10 kap plan- och bygglagen och i anslutande föreskrifter följs i övrigt.

Föreläggande om åtgärder

Om byggnadens ägare inte följer dessa regler eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, ska byggnadsnämnden med stöd av bestämmelserna i plan- och bygglagen förelägga ägaren att vidta åtgärder och får vid behov förena föreläggandet med vite.