Tillsyn

Byggnadsnämnden har tillsyn över den byggda miljön inom kommunen. Det innebär att den ska se till att den byggda miljön uppfyller samhällets krav, den ska se till att byggnadsverk, tomter och allmänna platser underhålls och sköts så att värden bevaras samt att olägenheter och olycksrisker inte uppkommer.  Byggnadsnämnden ska också säkerställa att byggnadsverk som uppförs och ändras har de tillstånd som krävs och att samhällets lagar och regler följs.

Byggnadsnämndens tillsyn är en myndighetsuppgift som gäller uppföljning av att lagar och regler följts. Byggnadsnämnden ska pröva förutsättningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt 11 kapitlet Plan-och bygglagen, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i lagen.

Enligt plan- och byggförordningens 8 kap. 8 och 9 §§ finns det också en skyldighet för byggnadsnämnden att regelbundet följa upp och utvärdera tillsynen och att på begäran lämna den information som en tillsynsvägledande myndighet behöver för sin tillsynsvägledning.

Byggnadsnämnden har dessutom ett särskilt preciserat ansvar för att se till att byggnaders ventilation fungerar och att hissar och andra motordrivna anordningar är säkra. För allmänna platser och publika lokaler gäller att de ska vara tillgängliga. I befintliga sådana miljöer ska enkelt avhjälpta hinder för tillgänglighet åtgärdas.

Byggnadsnämndens tillsynsområden

Tillsynsvägledning på Länsstyrelsens webbplats

Material och handläggarstöd framtaget av Byggsamverkan

Material och handläggarstöd framtaget av Byggsamverkan

Ovårdade tomter och byggnader