Om byggsamverkan

Inom Byggsamverkan Västra Götaland samverkar 47 av länets 49 kommuner plus Kungsbacka i Hallands län tillsammans med Länsstyrelsen för att öka kvaliteten i bygglovsprocessen. Ett avtal om samverkan tecknades våren 2017.

Med samverkansprojektet vill vi effektivisera vårt arbete. Målet är att öka rättssäkerheten i bygglovsärende genom högre kvalitet och likartade bedömningar.

Genom att samverka över kommungränserna inom bygglovsprocessen är målsättningen att medborgare och byggherrar ska få likvärdiga svar oberoende av i vilken kommun de söker bygglov. Samverkan ska ge goda exempel på hur plan- och bygglagen tolkas och på så sätt underlätta vårt dagliga arbete.

Genom snabbare och effektivare bygglovsprocesser blir vi som kommuner bättre rustade inför ett ökat bostadsbyggande.

Aktiviteter inom projektet

Exempel på aktiviteter inom Byggsamverkan är föreläsningar och seminarier, utbildning i plan-och bygglagen för nya handläggare och träffar för byggnadsnämndspolitiker, chefer och handläggare.

Bakgrund till avtalet

Tanken om ett samverkansavtal har växt fram hos kommunerna i länet och inspiration till avtalet kommer från det framgångsrika arbetet inom Miljösamverkan Västra Götaland. Där samverkar Länsstyrelsen, kommunförbunden och länets 49 kommuner för att skapa ett effektivt tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskydd och livsmedel. 

 Content Editor ‭[1]‬