Remiss om policy för hantering av känsliga artuppgifter

Senast 29 oktober 2013 önskar vi få synpunkter på förslag till gemensam policy för hantering av data rörande känsliga artuppgifter.
Fågel (kungsörnsunge)

Sedan flera år tillbaka samarbetar Länsstyrelserna och Artdatabanken för att få en gemensam policy för hanteringen av uppgifter om känsliga arter. Under 2009 togs en vägledning för länsstyrelsernas sekretesshantering av artdata fram inom projektet ”Samverkan om artdata” (i arbetsgruppen ingick bl. a. Viveka Strand, Henrick Blank och Helena Rygne). Flera län har utifrån vägledningen gjort regionala policydokument.

Under hösten 2012 fick Helena Lager i uppdrag att revidera och uppdatera vägledningen från 2009. Viveka Strand, Lst Halland, och Helena Rygne, Lst Örebro, har också varit delaktiga i arbetet. En viktig förutsättning som ändrats sedan den tidigare vägledningen är att 20:e kapitlets första paragraf i Offentlighets- och sekretesslagen (SFS2009:400) har ny lydelse sedan den 1 januari 2013. I stället för sekretess för "utrotningshotad djur- eller växtart" talar man nu om ”djur- eller växtarter som är i behov av skydd och som det finns ett intresse av att bevara i livskraftiga bestånd”. Tanken med detta policydokument är att det ska kunna användas som en nationell policy och att varje län kan anta den. Vid behov kan mindre, regionala tillägg eller förändringar göras.

Välkommen att lämna synpunkter

Vi önskar nu få synpunkter på förslaget så att det kan förbättras. Skicka helst synpunkterna per e-post, till:

helena.lager@lansstyrelsen.se, ange diarienummer 511-6556-13. Vi vill ha synpunkterna senast den 29 oktober 2013. Skicka gärna remissen vidare.  

Remissdokument 

Missiv. Pdf öppnas i nytt fönster. 

Policy för hantering av data rörande känsliga artuppgifter. Pdf öppna i nytt fönster.

Bilaga 1: Skyddsklassade arter - ArtDatabanken. Pdf öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2: Info vid utskick av ej sekretessbelagda uppgifter. Pdf öppnas i nytt fönster.   

Bilaga 3: Beslut om utlämnande med förbehåll till allmänhet eller företag. Pdf öppnas i nytt fönster.

Bilaga 4: Tjänsteanteckning bifall myndighet. Pdf öppnas i nytt fönster.

Bilaga 5: Beslut om avslag. Pdf öppnas i nytt fönster.

Bilaga 6: Beslut om att fortlöpande lämna sekretessklassad information. Pdf öppnas i nytt fönster.

Bilaga 7: Länsstyrelsens arbetsgång för hantering av förfrågningar om utlämnande av artdata. Pdf öppnas i nytt fönster.